Tallinna Sadam sai Naissaare juures liiva kaevamiseks loa


BNS 12.08.2008

Keskkonnaministeerium väljastas AS-ile Tallinna Sadam loa Naissaare liivamaardlast ligi miljoni kuupmeetri ehitusliiva kaevandamiseks.

Kaevandajaks on Taani ettevõte Rohde Nielsen, selgub Ametlikest Teadaannetest.

Mäeeraldise ja selle teenindusmaa pindala on 68,43 hektarit. Ehitusliiva aktiivse tarbevaru kogus mäeeraldise piires on 989.000 kuupmeetrit, kaevandatav varu on 969.000 kuupmeetrit.

Tallinna Sadamale väljastatud luba kehtib viis aastat ning see hakkab kehtima 10 päeva pärast.

Täiendavateks tingimusteks seadis keskkonnaministeerium keelu kaevandada 15. aprillist kuni 15. juulini. Kaevandades tohib kasutada ühte pinnasepumpsüvendajat korraga ning laeva sõidu ja liiva väljapumpamise vahe peab olema vähemalt neli tundi.

Pinnasepumpsüvendaja peab olema varustatud kütuse ja õlitõrjetehnikaga. Avarii korral tuleb sellest viivitamatult teavitada keskkonnainspektsiooni, piirivalveametit ja päästeametit.

Mäeeraldisest tuleb kogu liiv kaevandada ühe etapina ning heljumi leviku, põhjareljeefi muutuste, põhjaloomastiku ning kalastiku osas tuleb teha seiret ja esitada seirearuanded keskkonnaministeeriumile alates loa kehtivuse algusest kord kvartalis.