Allkirjastati raamleping Emajõe alamprojekti teise hanke võitjatega


Pressiteade 25.08.2008

22. ja 25. augustil allkirjastati raamleping ASi Emajõe Veevärk ja kolme vastavaks tunnistatud pakkuja vahel – AS Infragate Eesti; AS Telora-E ja konsortsium OÜ Vealeidja, Ramboll Finland OY, Ramboll Eesti AS.

Raamlepingu partnerid valiti riigihankele esitatud päevamaksumuste järgi. Edaspidi konkureerivad kõik kolm raamlepingu siseselt hankelepingutele, tagamaks konkurentsisituatsioonis igale projekti osale parima hinnaga teenus. Soodsaima pakkumuse esitaja kolmest saab osutada FIDIC inseneri ja omanikujärelevalve teenust ja koostada ning esitada projekti tehnilist aruandlust järgmistele projekti osadele:
- Joogiveerajatiste projekteerimis- ja ehitustööd (kokku 4 projekteerimis-ehitustöövõtu lepingut)
-  Reoveepuhastite projekteerimis- ja ehitustööd (kokku 3 projekteerimis-ehitustöövõtu lepingut)
- Vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimis- ja ehitustööd (kokku 12 projekteerimis-ehitustöövõtu lepingut).

Konkureeritakse päevamaksumusete alusel. Riigihankele laekunud madalaim meeskonna ühe päeva teenuse hind oli 31 944,96 eek (koos km-ga), kõrgeim 42 244,00 eek. Raamlepingu sisesteks hankelepingute sõlmimiseks esitatavates pakkumustes kasutatavad ühikhinnad ei tohi olla suuremad kui raamlepingu pakkumuses.

Emajõe-Võhandu jõe alamvesikonna veemajandusprojekt hõlmab kolme vee-ettevõtet – AS Võru Vesi, AS Põlva Vesi ja AS Emajõe Veevärk. Ühtekuuluvusfondilt saadav abi on AS Emajõe Veevärgi puhul pisut üle 28 miljoni euro e 439,1 miljonit krooni. Projekti toetussumma koos riigipoolse 5% ja omavalitsuste 10% toetusega on 33 019 000 eurot e 516,6 miljonit krooni. Planeeritud tööde valmimistähtaeg on 2010. a lõpp.