Tartusse Supilinna kavandatakse uusi elamuid


BNS 19.08.2008

Tartu linnavalitsus kiitis istungil heaks Supilinnas asuvate Oa ja Kartuli tänavate ning perspektiivse juurdepääsu tänava vahelise ala detailplaneeringu eskiislahenduse, millega kavandatakse alale 11 elamukrunti.

Planeeritav ala suurusega 1,2 hektarit asub Supilinna miljööväärtuslikul hoonestusalal, teatas linnavalitsus.

Detailplaneeringuga on korrastatud kruntide piire, määratud kruntidele ehitusõigus kahe- kuni kolmekorruseliste elamute püstitamiseks ning kavandatud maa-ala uue juurdepääsutänava rajamiseks.

Kavandatavate elamukruntide pindalad jäävad vahemikku 700-1200 ruutmeetrit. Suurimaks ehitusalaks kruntidel on lubatud Oa tänava ääres kuni 200 ruutmeetrit, perspektiivse uue Porgandi tänava äärsetel kruntidel kuni 170 ruutmeetrit.

Uushoonestuse suurim absoluutkõrgus on 45,3 meetrit, suurim lubatud korruste arv on kolm korrust. Alale on kavandatud kuni 65 korterit.

Detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimub linnavalitsuses 3. septembril.