Riik asus merepõhja ehitamist seadustama


BNS 08.08.2008

Mõni päeva pärast seda, kui puuduva seadusandluse tõttu lõppes Eesti Energia meretuuleparkide ehitamiseks vajaliku vee erikasutusloa menetlemine, saatis majandusministeerium merepõhja ehitamist reguleeriva eelnõu taas kooskõlastamisele.

Regulatsiooni merepõhja ehitamiseks soovib majandusministeerium sadamaseadusesse. Eelnõu kolmas versioon on praegu lisakooskõlastamisel kuni 23. augustini ning selle jõustamiseks on vaja riigikogu lihthäälteenamust.

Eestis praegu sisuliselt puudub regulatsioon mere- ning muude avalike veekogude põhjale ehitamise kohta, seisab eelnõu seletuskirjas.

Kuigi kehtiv õigus sisaldab mõningaid veekogude põhjale ehitamist puudutavaid või sellega seotud sätteid, siis rakendada neid siiski võimalik ei ole, kuivõrd ühtset ja süsteemset regulatsiooni nad ei moodusta.

Praegu kehtiva regulatsiooni järgi on jäetud sisemeri, territoriaalmeri ja mitmed mageveekogud riigi omandisse. Ehitusseaduse järgi saab ehitusloa territoriaal- või sisemerel ehitamiseks väljastada isikule, kelle suhtes on kinnistusraamatusse kantud vastav asjaõigus või kes on sõlminud vastava asjaõiguslepingu.

Ettevõtjatel aga ei ole sellest sättest mingit kasu, sest merepõhja ei kanta maakatastrisse ega kinnistata kinnistusraamatus. Seega ei ole ettevõtjatel või ükskõik millisel muul eraõiguslikul isikul kuidagi võimalik riigiga merepõhja ehitamiseks asjaõiguslepingut sõlmida.

2006. aasta alguses loodud töögrupp valmistas merepõhja sadamate ja muude rajatiste ehitamise põhimõtted ette 2007. aasta suveks ning nende baasil valmistati ette eelnõu.

Lühidalt oli töögrupi ettepanek asendada eelnõus asjaõigusleping võlaõiguslepinguga, kuna maakatastrisse merepõhja ei kanta ega kinnistata, mis oleks ka ebaproportsionaalselt kallis tegevus.

Võlaõigusliku kasutamislepinguga saaks merepõhja isikutele ehitamise eesmärgil kasutada anda.

Samal ajal töötab Euroopa Liit välja ühtseid põhimõtteid ja suuniseid mereruumi planeerimiseks.

Vastavalt Euroopa Liidu integreeritud merenduspoliitika Sinisele raamatule esitab Euroopa Komisjon järgmise aasta lõpuks aruande selle kohta, kui edukalt on kulgenud merendusküsimustele integreeritud lähenemisviisi kasutusevõtmine.