Eesti Energia lubab meretuuleparkide teemat edasi arendada


BNS 06.08.2008

Kuigi riik peatas Eesti Energia vee erikasutusloa taotluse menetlemise meretuuleparkide rajamiseks, lubab ettevõte meretuuleparkide programmi jätkata sõltumatult seadusandluse ettevalmistamise tempost.

Eesti Energia taastuvenergia ettevõtte meretuuleparkide programmijuhi Eero Saava sõnul toovad Eesti riigi merealad tulevikus omanikule igakülgset tulu.

"Viimaste Eesti Energia AS-i poolt läbiviidud uuringute valguses pole ehk otstarbekas kavandada meretuulikuid Peipsi järve, kuna samasuguse tuuliku elektritoodang oleks Peipsil 25 protsenti väiksem kui Liivi lahes," märkis Saava.

"Sisuliselt kõik ülejäänud piirkonnad on ligikaudu sama atraktiivsed. On alasid, kus on tuult veidi enam, merepõhja sügavus või geoloogia soodne, kuid liitumine elektrivõrguga raske, ja on alasid, kus nimetatud tegurite kombinatsioon on teistsugune," rääkis Saava erinevate piirkondade omapäradest.

Eesti Energia jätkab uuringuid, et täpsustada allesjäänud alade omavahelist pingerida.

Aastateks 2011-2020 Eestile seatavate taastuvenergia sihtide valguses on meretuuleparkide ainsaks reaalseks alternatiiviks mitmed 200-300 megavati suurused rannikuvööndi tuulepargid, milliste majandusnäitajad võivad olla paremad, kui mereparkidel, märkis Eesti Energia.

"Iseküsimus, kas eestlane on valmis rannaalade maismaad täis ehitama või tahaks vaadelda tuulikuid pigem merel ja silmapiiril seisvatena," seisab ettevõtte teates.

Keskkonnaministeerium lõpetas Eesti Energia vee erikasutusloa taotluse menetluse ja jättis loa väljastamata, kuna kehtiva seaduse alusel ei ole võimalik merepõhja ehitada ning seetõttu puudub ka alus keskkonnamõju hindamise algatamiseks.

Eesti Energia soovib rajada merre tuulikuid koguvõimsusega 1000 megavatti.