High Impact Metallic Screed, Metalse täiteainega epoksütasandussegu (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
High Impact Metallic Screed
on kolmekomponentne epoksüpindamisviis eriti raske mehaanilise kulutuskoormusega pindadele. Pindamissegu saab kanda betoonpinnale käsitsi või abiseadmetega.

Kasutuskohad 

 • Laadimisplatsid
 • Töökojad
 • Tehased
 • Keemiatööstus
 • Laod
 • Õlletehased
 • Terasetööstus

Omadused

 • Võib pesta kuuma auruga (≥ 9 mm paksuse kihi korral).
 • Ei ole libe ka märjana.
 • Mehaaniliselt väga vastupidav.
 • Suurepärane kulumiskindlus.
 • Kiiresti kõvenev.
 • Lahustivaba, ei sisalda lahusteid ega fenoole.
 • Peaaegu lõhnatu.

Protsessi kirjeldus

Kruntimine:
Sikafloor 156

Pealekandmine:
Põhiaine High Impact Metallic Screed ja Sikafloor 156

Pinna lakkimine:
Sikafloor 156

Kasutusjuhised
Eeltöötlus

Betooni pind peab olema kuiv (aluspinna niiskusesisaldus max. 4 massi%) tasane ja tugev, vaba mustusest, tolmust, murenevatest või lahtistest tükkidest, õlist, tsemendipiimast ja muudest naket nõrgendavatest ainetest. Alusbetooni survetugevus peab olema vähemalt 25 N/mm² ja nakketugevus 1,5 N/mm². Eeltöötlusel võib kasutada nt mehaanilist freesimist või liivapritsi.

Segamine
Doseerida Sikafloor 156 A- ja B-komponendid täpselt vastavalt segu High Impact Metallic Screed kuivaine pakendile. Segada vaik ja kõvendi hoolikalt omavahel trellsvispli abil ja seejärel valada segu sundtoimega segistisse. High Impact Metallic Screed segu kuivaine lisada sundtoimega segistisse ja segada, kuni mass on täielikult segunenud ja ühtlaselt märgunud. Kasutada alati kogu tasandussegu High Impact Metallic Screed kuivainepakend korraga, sest tehases hoolikalt valitud komponendid eralduvad üksteisest transpordi ajal.

Pealekandmine
Kruntaine Sikafloor 156 kantakse pinnale rulliga. Värskele pinnale puistatakse kvartsliiva (0,6-1,2 mm), mis krundi kuivades moodustab mördile nn nakkeküüned.
Valmis mass kantakse silumiskasti abil pinnale laiali kuni soovitud kihipaksuse saavutamiseni. Väiksemaid kohti (nt rambi sooni) võib katta nt juhtlattide abil. Pinda viimistletakse terashõõrukiga käsitsi või betoonisilumismasinaga.
Pinnalakk Sikafloor 156 kantakse peale kummihõõrukiga ja pind viimistletakse lühiharjaselise rulliga, nt mohäärrulliga. Tiheda poorideta pinna saavutamiseks lakitakse pinda kaks korda. 

Tööriistade puhastamine
Vedeldi S.
Tahkestunud ainet saab eemaldada ainult mehaaniliselt.

Tähelepanu!

 • Segu High Impact Metallic Screed paigaldamisel tagada piisav õhuvahetus.
 • Segu tuleb vähemalt 24 tunni kestel pärast pealekandmist kaitsta vihma ja niiskuse eest.
 • Terashõõrukit tuleb hoida puhtana, pühkides aeg-ajalt vedeldis S niisutatud lapiga.
 • Tavaliselt lakitakse segu High Impact Metallic Screed puhastamise hõlbustamiseks ja keemilise vastupidavuse suurendamiseks.

Tehnilised andmed
Toode
Kolmekomponentne epoksüpindamisviis eriti raske mehaanilise kulutuskoormusega pindadele.

 Värvus
Must 

Tihedus
Ligikaudu 4,1 kg/I

Kihi paksus
Minimaalselt 5 mm, maksimaalselt 20 mm

Survetugevus
90 N/m² (DIN EN 196-1)

Segamisvahekord
Sikafloor 156 / High Impact Metallic Screed = 1/15 massiosa.
Näiteks 5 kg (2 x 2,5 kg) sideainet Sikafloor 156 ja
75 kg (3 x 25 kg) High Impact Metallic Screed segu kuivainet.

Kulunorm
4,1 kg/m² 1 mm kohta.

Kasutustemperatuur ja -niiskus

 • Aluspinna ja õhu temperatuur minimaalselt +10 °C ja maksimaalselt +30 °C ja alati vähemalt 3 °C üle kastepunkti.
 • Aluspinna niiskus maksimaalselt 4 massi% või suhteline niiskus 75%.
 • Suhteline õhuniiskus maksimaalselt 75%.

Töötlemisaeg
40 minutit (+20 °C ja suhteline niiskus 75%)

Ooteajad
Ooteajad kõikide tööetappide korral 12-24 tundi (+20 °C ja suhteline niiskus 75%).

Kõvenemisajad
Kõvenemisajad, paigaldatud toode (+20 °C ja suhteline niiskus 75%).

 • Talub jalgsi liikumist 24 h.
 • Täielikult kõvenenud 10 ööpäeva.

Pakend

High Impact Metallic Screed segu kuivaine: 25 kg plastnõu
Epoksüsideaine Sikafloor 156: eeldoseeritud pakend 2,5 kg
  eeldoseeritud pakend 10 kg
  eeldoseeritud pakend 25 kg
  vaat 180 kg

Ladustamine
Kuivas ruumis temperatuuril +5…+30 °C.

Säilivus
Vähemalt üks aasta avamata originaalpakendis nõuetekohaselt ladustatuna.

Ettevaatusabinõud

Keskkond

Transpordiklass

Jäätmete käitlemine

Tähelepanu!

Mürgisus

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohuseta
ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
isi alt
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimusellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldmüügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjsoovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee