Sika® 101 HD, külmakindel tsementalusel tihendusmört (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
Sika 101 HD
on kvartsliivaga modifitseeritud ühekomponentne tsementalusel tasandus-, pindamis- ja tihendusmört.

Kasutuskohad

 • Veemahutid ja veetornid
 • Veealused tarindid
 • Veetihedad tarindid üldiselt
 • Tarbeveebasseinid
 • Tarindid, millel on kokkupuude joogiveega..

Omadused  

 • Kergesti töödeldav.
 • Ühekomponentne.
 • Pealekantav ka pritsi abil.
 • Veetihe.
 • Külmakindel.
 • Veeauru läbilaskev.
 • Kokkupuude joogiveega lubatud = sobib kasutamiseks kohtades, kus konstruktsioonid puutuvad kokku joogiveega.
 • Vajaduse korral kergesti parandatav.
 • Ei põle.
 • TRGS 613 normi järgi kromaadivaba.
 • Valmis segatuna toimib hästi pinnakattena/tihendusmördina temperatuuridel +0 °C…+10 °C.
 • Ei sobi kasutamiseks ujumisbasseinides.

Kasutusjuhised
Eeltöötlus:

Betoonipind peab olema kindel, tugev ja seal ei tohi olla naket nõrgendavaid kihte nt tsemendipiima või vormimääret. Vanad värvikihid, pinnakatted ja kahjustunud betoon eemaldatakse. Pind ja poldiaugud puhastatakse tolmust, rasvast ja õlist.

Segamine
Sõltuvalt soovitatavast segamisvahekorrast kallatakse vastav hulk vett sobivasse segamisnõusse. Pidevalt segades lisatakse kuivainet. Et segusse ei jääks õhku, segatakse aeglaste pööretega trellvispliga (< 500 p/min) vähemalt 3 minutit.

Pealekandmine
Aluspinna eelniisutus:
Aluspinda tuleb niisutada 1-3 ööpäeva jooksul, et poorid täituksid veega. Mördi pealekandmise alustamisel peab aluspind kuiv olema.

Töötlemine:
Pealekantava kihi maksimaalne paksus on 3,0 mm ja peale tuleb kanda vähemalt kaks kihti.

Käsitsi pealekandmine:
Esimene kiht kanda Sika 101 HD peale hammassiluriga (hambad 3-5 mm) ja teine kiht terassiluriga 2-4 tunni jooksul.

Pealekandmine
…järgneb
Mehaaniline pealekandmine pritsi abil:
Pritsi abil kantakse peale kaks 1,5-2,0 mm paksust kihti. Aeg kihtide pealekandmise vahel on 2-4 tundi. Kulunorm sõltub aluspinna karedusest.

Pinna tasandamine:
Tasane pind saavutatakse nt sobiva sünteetilise käsnaga lihvimisel 1-2 tunni mööminidumisel teise kihi pealekandmisest. Käsnaga töötlemine annab segule lihtsapuhastatava sileda pinna.

Järelhooldus
Välisõhus:
Sika 101 HD pinda kaitstakse vahetult pärast pealekandmist vihma, tuule, otsese päikesekiirguse, pakase ja enneaegse kuivamise eest vähemalt 5 ööpäeva jooksul.

Siseruumis:
Kõik uksed hoitakse suletud ja pindu kastetakse viie päeva jooksul. Kastmist atlustaakse 24 tundi pärast mördi pealekandmist.

Tööriistade puhastamine
Vahetult pärast kasutamist puhastada tööriistad veega. Kõvastunud mörti Sika 101 HD saab eemaldada vaid mehaaniliselt.

Tähelepanu!
Enne joogiveehoidla kasutuselevõtmist, tuleb tagada, et mördi pealekandmisest on möödunud vähemalt 7 ööpäeva ja et kõik pinnad on pestud ja hoolikalt loputatud.

Tehnilised andmed
Toode
Kvartsliivaga modifitseeritud ühekomponentne tsementalusel tihendusmört.

Värvus
Valge.

Tihedus
2,1 kg/l valmis mördil (+20C).

Survetugevus
50-60 N/mm2 (28 ööpäeva, +10 °C).

Paindetugevus
8-10 N/mm2 (28 ööpäeva, +10 °C).

Nakketugevus
2-3 N/mm2 (28 ööpäeva).

Elastsusmoodul
Ligikaudu 27 000 N/mm2 (+20 °C).

Soojuspaisumistegur
13,7 • 10-6 m/m • K

Veeauru läbilaskvus (μH2O)
Ligikaudu 50

Keemiline vastupidavus
Talub väga hästi leelise ja vee mõju.

Segamisvahekord (mört : vesi)
1 kotitäis vajab 4,8-5,5 liitrit vett,
aluskihi jaoks umbes 5,2 liitrit ühe koti kohta,
pindamiskihi jaoks umbes 5,4 liitrit ühe koti kohta.

Kulunorm
Tasasel siledal pinnal on 1 mm kihi korral kulunorm - 2,1 kg/m² valmis mörti või 1,8 kg/m² kuiva mördipulbrit.
Soovitatavad arvutuslikud kulunormid:

 • veesammas < 1 m 4-6 kg/m²
 • veesammas > 1 m 6-8 kg/m²
 • kapillaarniiskus 3-4 kg/m².

Töötlemistemperatuur
Õhu ja aluse temperatuur minimaalselt +5 °C ja maksimaalselt +15 °C.

Töötlemisaeg
30-60 minutit (+23 °C).

Ooteaeg erinevate kihtide laotamise vahel
2-4 tundi pealekandmiskordade vahel,
1-2 tundi pärast viimast pealekandmiskorda enne pinna tasandamist.

Kõvenemisaeg
Sika 101 HD
pindamismört on täielikult kõvenenud ja joogiveemahuti saab kasutusele võtta 7 ööpäeva pärast mördi pealekandmist.

Pakend
25 kg kott.

Säilivus
Säilib kuivas ruumis +5 °C…+40 °C temperatuuril avamata kotis ladustamisel vähemalt aasta. Avatud kott tuleb lõpuni kasutada samal päeval.

Ladustamine
Kuivas ruumis.

Katsearuanded
Kokkupuude joogiveega lubatud (Health Laboratory of the Canton of Zürich).
Elektrokeemilisele korrosioonile vastupidav (Swiss Federal Institute of Technology).

Ettevaatusabinõud
Keskkond
Ei tohi sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse. Kõvenenud toote keskkonnakahjulikkust kinnitavad andmed puuduvad.

Transpordiklass

Jäätmete käitlemine
Toode on klassifitseeritud, mistõttu tuleb see utiliseerida spetsiaaljäätmete käitlusettevõttes. Järgida kohalikke jäätmekäitluseeskirju. Kõvenenud toodet võib käidelda ehitusjäätmena.

Tähelepanu!
Enne toote kasutamist tuleb tutvuda ohutusjuhistega. Järgida tootja juhiseid.

Mürgisus
Sisaldab tsementi. Ärritab silmi, hingamiselundeid ja nahka. Vältida tolmu sissehingamist. Vältida aine sattumist silma ja nahale. Silma sattumise korral loputadarohke veega (15 min jooksul) ja pöörduda arsti poole.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjsoovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee