Linnahalli naabrusse kavandatakse jahisadamat


Pressiteade 30.06.2008

Tallinna linnavalitsus otsustas võtta vastu Logi tn 8, 9 ja 10 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu, mis annab võimaluse Linnahalli lähistele jahisadama, kaldapromenaadi, teenindus- ning äripindade ja elamute rajamiseks.

"Logi tänava planeering on järjekordseks etapiks Tallinna avamisel merele," ütles abilinnapea Taavi Aas. "Planeeringus avalikku kasutusse määratud maa osas sõlmitakse omanikuga enne detailplaneeringu kehtestamist isikliku kasutusõiguse leping ning rannapromenaadi rajamiseks moodustatavad krundid antakse tasuta linna omandisse," selgitas Aas.

Planeeringuala asub Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndis, mille hoonestamisel tuleb tagada vanalinna silueti vaadeldavus. Naabruses paiknevad Tallinna Sadama loodekai ning piirkonna arhitektuurne dominant ja potentsiaalne multifunktsionaalne äri- ja meelelahutuskeskus Tallinna Linnahall.

Planeeringulahendus tagab jalakäijate liikumise mugavuse ja ohutuse ning avatud atraktiivse linnaruumi. Mere- ja linnavaadete maksimaalseks mõjulepääsuks on planeeringus kavandatud rohkelt liigendatud, linnaruumiliselt mitmekesise välisilmega hooned. Planeerigus kavandatud 100-kohaline jahisadam koos jahtklubi hoonega võtab vastu kuni 24-meetriseid purjekaid ning kaatreid.

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles OÜ Logi Projekt, soovides määrata alale ehitusõiguse vastavalt 2005. aastal toimunud arhitektuurikonkursi võidutööle, mille autoriteks olid Martin Aunin, Martin Melioranski ja Ingmar Melioranski. Detailplaneeringu koostas aktsiaselts EA RENG Detailplaneeringu eskiislahendusega sai tutvuda 24.-28. juulini 2006. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimus 31. juulil 2006 avalik arutelu.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet ja Kesklinna Valitsus korraldavad planeeringu avaliku väljapaneku.