Inertol-Poxitar® F, epoksüvaigu ja antratseenõli segu, tugev pinnakate betoonile ja terasele (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
Inertol Poxitar F on püsiv vähese lahusesisaldusega kahekomponentne pinnaka-te, mis sisaldab epoksüvaigu ja antratseenõli segu ja mineraalseid täiteaineid.

Kasutuskohad
Inertol Poxitar F on kaitsev pinnakate betoonile ja terasele, mille kasutuskohta-deks on:

  • vesiehitisedsadamaseadmed ja -tarindid
  • veealused tarindid
  • reoveepuhastid
  • keemiatööstus
  • maa-alused niisked tarindid.
Ei sobi joogiveega kokkupuutuvatesse ehitistesse, eluruumidesse või muudesse ruumidesse, loomalautadesse jne.

Omadused
Täielikult kõvenenult on Inertol Poxitar F:
  • painduvalt tugev ja vastupidav
  • vastupidav hõõrdumisele ja löögile
  • suurepärase vastupidavusega veele ja kemikaalidele
  • veega koormatav vahetult pärast pealekandmist.

Inertol Poxitar F pinnakate kannatab veekoormust kohe pärast pintsli abil peale-kandmist. Seejuures tuleb jälgida, et lahusti ei satu vette ega põhjusta vee ajutist reostumist. Seetõttu tuleb vahetu veekoormus kõne alla ainult eriolukordades ja volitatud ametnike loal.

Pindamismeetodid
Betoon:
2-3 x Inertol Poxitar F
1. Pinnakatet saab lahjendada maksimaalselt 5 massi% vedeldiga S.
2. Pealmine kiht kantakse peale lahjendamata.

Teras:
2-3 x Inertol Poxitar F, võimalus erinevates kihtides värvi vahetada (aitab kontrol-lida pealekandmise kvaliteeti, nt kihid must, punane, must). Kui pinnakate satub tugeva mehaanilise kulutuse alla, soovitatakse kruntida krundiga Friazinc R.

Kasutusjuhised
Pinna ettevalmistamine

Betoon:
Betooni pind peab olema tugev ja kare ning puhas tsemendipiimast, tolmust, mus-tusest, lahtisest materjalist ja muust saasteainest, murenevatest või lahtistest tükki-dest või muudest naket nõrgendavatest ainetest. Betooni niiskus - matt-niiske, maksimaalselt 8 massi%.
Liivapritsiga puhastamine lisab pindamisaine ja aluspinna vahelist naket. Eriti oluli-ne on see kohtades, kus konstruktsioonid satuvad hiljem vee alla. Poorid ja praod või liivapritsiga töötlemisest tekkinud liiga kareda aluspind tuleb enne katmist ta-sandada SikaTop 120 ületasandusmördiga.
Teras:
terast töödeldakse liivapritsi abil puhtusastmeni SA 2,5 DIN EN ISO 12 944, osa 4 järgi. Terase pind peab olema puhastatud mustusest, õlist ja rasvast.

Segamine
Segada esmalt hästi komponent A (vaik). Lisada komponent B (kõvendi) ja segada hoolikalt aeglaste pööretega trellvispliga. Väiksemate koguste segamisel tuleb järgida komponentide segamisvahekorda.
Kui komponent B (kõvendi) on ilmselt hakanud kristalliseeruma, siis enne komponendiga A segamist pannakse komponent B omas anumas veevanni (+40 °C…+50°C) soojenema. Veevanni saamiseks tuleb panna suurde anumasse soe vesi ja asetada komponendi B anum selle sisse (komponendi B anuma sisse ei tohi kallata sooja vett).Kui komponent B on täielikult vedelikuks tagasi muutunud, võetakse anum veevannist ja lastakse jahtuda normaaltemperatuurini enne komponendiga A segamist.

Pealekandmine
Kuivkelme ettenähtud paksused saavutatakse õhuvaba pritsimise abil.  Pealekandmise viisist sõltub kihi paksuse ühtlus ja välimuse ühtlane kvaliteet. Pritsimismeetodil saavutatakse praktikas parim lõpptulemus. Lahusti lisamine vähendab tugevja kuivkelme paksust. Pintsli või rulli abil pealekandmisel tuleb alati arvestada mit-mekordse töötlemise vajadusega, see sõltub konstruktsioonist, kohalikest tingimustest, värvitoonist jms. Enne pindamistööde alustamist on otstarbekas teha prokatmine töödeldaval pinnal, et veenduda lõpptulemuse vastavuses nõuetele.

Pintsel või rull:
pintsli abil peale kandes ei tohi lisada vedeldit, sest see võib põhjustada kõvenemise häireid, eriti veealuste tarindite korral.

Õhuvaba pritsimine:
õhuvaba pritsimisega peale kandes peab rõhk olema vähemalt 150 bar, vooliku läbimõõt vähemalt 8 mm, otsik 0,53-0,66 mm ja pritsimisnurk 40°-80°. Madalamate temperatuuride korral võib pritsvärvimise korral lisada vedeldit S maksimaalselt 5 massi%, mistõttu ei ole võimalik veekoormus vahetult pärast pindamistöid.

Tööriistade puhastamine
Vedeldi S

Tehnilised andmed
Toode

Kahekomponentne pinnakate, mis sisaldab epoksüvaigu ja antratseenõli segu ja mineraalseid täiteaineid.

Värvus
Must ja punane

Tihedus
Inertol-Poxitar F: 1,8 kg/l, komponendid A ja B koos (+20 °C).
Friazinc R: 2,8 kg/l.

Kuivainesisaldus

Inertol-Poxitar F:

87 mahu%
96massi%

Friazinc R:

67 mahu%
90 massi%


Temperatuuritaluvus
Kuiva soojust kuni +100 °C. Niisket soojust ja kuuma vett kuni +60 °C, lühiajaliselt pritsmeid kuni u +80 °C. Ei talu kuuma veega mõjutamist, kui veetemperatuuri muutus on suur.

Kelme paksus
Teoreetiline kelme paksus kulunormi 0,1 kg/m² korral:

  märjalt:  kuivalt:
Inertol-Poxitar F 56 μm 49 μm
Friazinc R 36 μm 24 μm

Kulunorm
Teoreetiline kulunorm kuivkelme keskmise paksuse korral: 

  Kuivkelme paksus: Kulunorm:
Inertol-Poxitar F 150 μm 0,31 kg/m²
Friazinc R

60 μm
80 μm*)

0,25 kg/m²
0,34 kg/m²

*) Pritsimisel Friazinc R kuivkelme paksus ei tohi ületada 150 μm, välja arvatud väikestel aladel.

Segamisvahekord
Komponendid A:B = 85:15 massiosadena

Kasutustemperatuur
Aluspinna, õhu ja materjali minimaalne temperatuur +5 °C.
Ebasoodsates tingimustes, nt suure õhuniiskuse korral, võivad värskelt pealekantud katte pinnale ilmuda vead (pruunid laigud) ja võimalik on vähene teralise tekstuuri tekkimine. Tulemuseks võib olla kvaliteeditaseme nõrgenemine.

Töötlemisaeg
Ligikaudu 1,5 tundi temperatuuril +20 °C.

Ooteaeg erinevate kihtide laotamise vahel
Ooteajad erinevate kihtide laotamisel (kui kuivkelme paksus on 150 μm).

  +5°C +10°C +15°C

+20°C

+25°C +30°C
Minimaalne 36 h 30 h 24 h 12 h 8 h 6 h
Maksimaalne 96 h 72 h 60 h 48 h 36 h 24 h

Kui maksimaalseid ooteaegu ei järgita, vaid need ületatakse, võib täheldada nakke halvenemist. Pinda aktiveeritakse liivapritsi abil kergelt töödeldes. Pärast liivapritsi-ga töötlemist tuleb pind korralikult tolmust puhastada.

Ooteaeg Friazinc R ja Inertol Poxitar F vahel: 24 tundi temperatuuril +20 °C.

Kõvenemisaeg
Lõplik kõvadus saavutatakse 8-10 ööpäeva kestel temperatuuril +20 °C ja hästi ventileeritavas ruumis. Madalamatel temperatuuridel (alla +10 °C) materjal kõve-neb, kuid kõvenemine kestab kauem. Kõvenemine toimub ka vee all.

Pakend

Inertol-Poxitar F: 35 ja 17 kg neto.
Vedeldi S: 25, 10 ja 3 liitrit.
Friazinc R: 26, 15 ja 7 kg neto.
Vedeldi K (Friazinc R): 26, 15 ja 7 kg neto

Säilivus
Minimaalselt 1 aasta avamata originaalanumates.

Ladustamine
Kuivas ja jahedas ruumis.

Keemiline vastupidavus
Inertol Poxitar F on vastupidav järgmiste ainete suhtes: vesi, merevesi, väljaheited, nõrgad happed, nõrgad leeliselahused, neutraalsed soolad, mineraal- ja kütteõli, rasvaõlid, pesuained jne. Ei talu benseensüsivesinikke ja utteõli.

 Keemiline vastupidavus
(töötlusühendile:
3 x Inertol Poxitar F

 

  1 päev 7 päeva 30 päeva 90 päeva
HAPPED        
Sidrunhape 10% OK OK OK OK
Viinhape 10% OK OK OK OK
Õlihape 10% OK ----  ----  ---- 
Piimhape 5%  OK  OK  OK  OK 
Äädikhape 10%  OK  ----  ----  ---- 
Äädikhape 5%  OK  OK  ----  ---- 
Äädikhape 1%  OK  OK  OK  OK 
Sipelghape 1%  OK ----  ----  ---- 
Sipelghape 0,5%  OK  ----  ----  ---- 
Sipelghape 0,1%  OK  ----  ----  ---- 
Väävlishape 1%  OK  OK  OK  ---- 
Väävlishape 0,5%  OK  OK  OK  ---- 
Väävlishape 0,1%  OK  OK  OK  ---- 
Väävelhape 80%  OK  OK  ----  ---- 
Väävelhape 50%  OK  OK  OK  OK 
Soolhape 30%  OK  ----  ----  ---- 
Soolhape 10%  OK  OK  ----  ---- 
Soolhape 5%  OK  OK  OK  OK 
Soolhape 2%  OK  OK  OK  OK 
Lämmastikhape 20% OK  OK  OK  OK 
Lämmast ikhape 10% OK  OK  OK  OK 
Lämmastikhape 5%  OK  OK  OK  OK 
Fosforhape 10% OK  OK  OK  OK 
Fluorvesinikhape 5%  OK  ----  ----  ---- 

  1 päev 7 päeva 30 päeva 90 päeva
ÕLI, MUUD AINED:        
Riitsinusõli OK OK OK OK
Toornafta OK OK OK OK
Mootorõli OK OK OK OK
Mineraalõli OK OK OK OK
Jahututusõli OK OK OK OK
Hüdraulikaõli OK OK OK OK
Kütteõli OK OK OK OK
Transmissiooniõli OK OK OK OK
Glütseriin OK OK OK OK
Dibutüülftalaat OK ---- ---- ----
         
LEELISED, SOOLALAHUSED, VESI:        
Vihmavesi OK OK OK OK
Merevesi OK OK OK OK
Kraanivesi OK OK OK OK
Destilleeritud vesi OK OK OK OK
Heitvesi OK OK OK OK
Seebilahus 2,5% OK OK OK OK
Naatriumhüpoklorit 5% OK OK OK OK
Soolalahus 10%  OK  OK  OK  OK 
Soolalahus 3%  OK  OK  OK  OK 
Kaltsiumkloriid 10%  OK  OK  OK  OK 
Ammooniumsulfaat 25% OK  OK  OK  OK 
Ammooniumsulfaat 10%  OK  OK  OK  OK 
Soodalahus 5% OK  OK  OK  OK 
Naatriumleelis 50% OK  OK  OK  OK 
Naatriumleelis 10%  OK  OK  OK  OK 
Naatriumleelis 5% OK  OK  OK  OK 
Naatriumleelis 2%  OK  OK  OK  OK 
Küllastunud lubjapiim  OK  OK  OK  OK 
Ammoniaak 5%  OK  OK  OK  OK 
         
LAHUSTID, KÜTUSED:         
Metüülisobutüülketoon  OK  ----  ----  ---- 
Tsükloheksaan OK  ----  ----  ---- 
Atsetoon  OK  ----  ----  ---- 
Dietüülatsetaat  OK ----  ----  ---- 
Etüülatsetaat  OK  ----  ----  ---- 
Triklooreteen  OK  ----  ----  ---- 
Tetraklooreteen  OK  ----  ----  ---- 
Klorobenseen  OK  ----  ----  ---- 
Tööstusbensiin  OK  OK  OK  OK 
Bensiin  OK  OK  OK  OK 
Ksüleen  OK  ----  ----  ---- 
Kresool (metüülfenool)  OK  ----  ----  ---- 
Metanool  OK  ----  ----  ---- 
Etanool 30%  OK  OK  OK  OK 
Etanool  OK  ----  ----  ---- 
Butanool  OK  OK  ----  ---- Ettevaatusabinõud
Keskkond

Ei tohi sattuda veekogudesse, kanalisatsiooni ega pinnasesse. Kõvenenud toode ei põhjusta keskkonnamõjutusi.

Transpordiklass

Jäätmete käitlemine
Järelvalve all põletamine jäätmekäitlusettevõttes. Järgida kohalikke jäätmekäitlus-eeskirju. Kõvenenud toodet võib käidelda nagu tavalist ehitusprahti.

Tähelepanu!
Enne toote kasutuselevõtmist tuleb tutvuda ohutusjuhisega. Järgida tootja juhiseid.

Mürgisus
Ärritav. Sisaldab epoksüvaike. Toote kasutamine eeldab tõhusat õhuvahetust või sobivat hingamisteede kaitset. Nahale sattumise korral võib põhjustada ülitundlik-kust. Allaneelatuna on tervisele kahjulik. Kasutada sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näo kaitset.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustu-seta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.

Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladusta-mine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingi-mustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee