Ministeerium kavandab muudatusi keskkonnamõju hindamisel


Pressiteade 27.06.2008

Keskkonnaministeerium hakkab ette valmistama keskkonnamõju hindamise süsteemi muudatusi, kaasates sellesse töösse ka huvigruppide esindajad.

Keskkonnamõju hindamist (KMH) tuleb teha juhtudel, kui kavandatakse tegevust, millega võib kaasneda oluline keskkonnamõju, sh Natura 2000 võrgustiku alale. Ehk teisisõnu - kui soovitakse ehitada, uurida või kaevandada maavarasid, käidelda ohtlikke jäätmeid jne, ning sellega võib kaasneda oluline keskkonnamõju, siis tuleb eelnevalt läbi viia keskkonnamõju hindamine.

Keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) aga tuleb läbi viia juhul, kui koostatakse strateegilisi planeerimisdokumente, nt planeeringuid, arengu- või tegevuskavu või programme, mille elluviimisega võib samuti kaasneda oluline keskkonnamõju.

"Nii KMH kui ka KSH puhul on oluline kaasata kõiki neid isikuid, keda kavandatav tegevus või planeering mõjutab," ütles Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse büroo peaspetsialist Irma Pakkonen. "Inimesed peavad saama tutvuda nii keskkonnamõju hindamise programmide ehk lähteülesannete kui ka aruannetega, et esitada nende kohta ettepanekuid, märkusi, küsimusi jne."

Praegu toimub nii KMH kui ka KSH läbiviimine 2005. aasta alguses jõustunud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse alusel. Selle ajaga on selgunud nii mõnedki kitsaskohad, mis vajavad muutmist. "Seetõttu kavandabki Keskkonnaministeerium keskkonnamõjude hindamise süsteemi ülevaatamist ja vajalike muudatuste tegemist," märkis Pakkonen. "On oluline, et eeldatavate keskkonnamõjude hindamine oleks võimalikult tulemuslik ja sellekohane info arusaadav ning ülevaatlik."

Keskkonnaministeerium kaasab KMH/KSH süsteemi analüüsi ja vajalike seadusmuudatuste tegemisse mitmete huvirühmade esindajad, sh keskkonnamõjude hindamise eksperdid, kuid on väga huvitatud ka avalikkuse ettepanekutest ning arvamustest. "Näiteks soovime teada, kuidas oleks kõige parem üldsust teavitada keskkonnamõju hindamise materjalide avalikustamisest, kui palju peaks inimestele jääma aega oma arvamuse avaldamiseks jne," loetles Pakkonen.

Keskkonnamõju hindamise süsteemi muutmiseks on võimalik kuni 8. augustini tagasisidet anda osalusveebi www.osale.ee kaudu, kus vastav materjal on juba kommenteerimiseks olemas.