Tallinna volikogu kinnitas detailplaneeringud


BNS 19.06.2008

Tallinna linnavolikogu kinnitas neljapäevasel erakorralisel istungil mitmed detailplaneeringud.

Kinnitati AS Pöyry Entec planeeringulahendus, millega kavandatakse Nõmme linnaosas 10,3 hektari suurusele alale 58 krunti - 27 elamumaa krunti, seitse elamu- ja ärimaa krunti, kahekesa ärimaa krunti, kuus sotisaalmaa krunti, kaks tootmismaa krunti ja kaheksa transpordimaa krunti.

Lisaks on detailplaneeringu eesmärk jagada Turu plats 3 ja Vana-Mustamäe tänav 2 kinnistu kaheks krundiks ja moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse andmine.

Turu plats 6 kinnistu jagamine neljaks krundiks ja ehitusõiguse andmine uue kahe kahekorruselise hoone ehitamiseks.

Ühtlasi otsustati kehtestada Vana-Kuuli tänav 15, Liikuri tänav 41 kinnistu detailplaneering, millega on kavandatud Lasnamäe linnaosas 2,1 hektari suurusele maa-ala kolmele krundile anda ehitusõigus kuue kuni kaheksakorruselise korterelamu ehitamiseks, alajaam rajamiseks ning tantspordimaa sihtotstarbega perspektiivse tänava laiendamiseks.

Otsustati ka kehtestada Pärnu maantee 137, Saku tänav 2 ja Kohila tänav 1 kinnistu detailplaneering, mille koostas Ruum ja Maastik OÜ.

1,5 hektarilisele planeeringuala plaanitakse jagada kaheks ärimaa krundiks ning üheks 65 protsendi ulatuses elamumaa ja 35 protsendi ulatuses ärimaa krundiks.

Moodustatavatele kruntidele määratakse ehitusõigus ühe kuni viiekorruselise büroohoone, ühe kuni 16-korruselise äriruumidega mitme korteriga elamu ja ühe kuni kaheksakorruselise parkimishoone ehitamiseks.

Lisaks kinnitas volikogu neljapäevasel istungil Tallinnas Raua tänav 10 asuva kinnistu detailplaneeringu.

Raua tänavale on 0,1 hektari suurusele maa-ala muudetakse viie protsendi ulatuses ärimaaks ning määratakse ehitusõigus kuni viiekorruselise äriruumidega 27 korteriga elamu ehitamiseks.

Kehtestati ka Võistluse tänav 4a, Filtri tee 8a kinnistu detailplaneering, millega muudetakse ühe hektari suurusel planeeritaval maa-alal asuva kinnistu sihtostarvet riigikaitsemaast elamumaaks ning määrati ehitusõigus kolme kuni 14-korruselise elamu ehitamiseks.

Volikogu otsustas kehtestada Tuukri tänav 1, 1a ja 1b kruntide detailplaneering, mille koostas R-Konsult.

Planeering näeb ette 2,52-hektarilisele maa-alale üheksat krunti ning viie kuni kuuekorruselise äriruumidega mitme korteriga elamute ehitamist, kuni kuuekorruselise mitme korteriga elamut, kuini neljakorruselist parkimishoonet ning kesklinna ja sadama piirkonna parkimisprobleemi lahendamiseks üldkasutatavat 200- kohalist parkimishoonet.