Algab ehitusmaavarade arengukava koostamine


Pressiteade 19.06.2008

Täna, 19. juunil kiitis Vabariigi Valitsus heaks ettepaneku hakata koostama looduslike ehitusmaterjalide kasutamise riiklikku arengukava eesmärgiga selgitada välja parimad võimalikud kaevandamispiirkonnad ja määrata eeskätt riigi huvist lähtuv kaevandamise kord ja maht.

Ehitusmaavarade arengukava koostatakse aastateks 2010–2020 ja see hakkab käsitlema kogu Eestis paikneva lubjakivi, dolokivi, kristalliinse ehituskivi, liiva, kruusa ja savi kaevandamist ning kasutamist.

"Vajaduse sellise arengukava koostamiseks on tekitanud ehitusmaavarade suurenenud tarbimine ja sellega kaasnevad probleemid, mille lahendamist tuleb hakata riiklikult korraldama," selgitas keskkonnaminister Jaanus Tamkivi. "Ehituseks vajalikku tooret kipub nappima, eriti annab ehituskillustiku puudus tunda Tallinna ümbruses."

Ministri hinnangul võib olukord kriitiliseks muutuda 5–10 aasta pärast. Kuid esimesed varustamisraskused võivad tekkida varem, kui pealinna lähistel käivituvad mahukad teetööd, mis vajavad suuri killustikukoguseid. Uute maardlate avamine nõuab aga aega (isegi kuni 10 aastat), sestap on nüüd õige tegutseda selleks, et tulevikus tagada piisav varustatus ehitusmaavaradega. Arengukavas tulebki täpsustada parimad võimalikud kaevandamispiirkonnad järgmiseks aastakümneks. Ka vajavad lahendamist vastuolud, mida tekitab suurenev ehitusmaavarade kaevandamisvajadus ning vastuseis kaevanduste avamisele või laiendamisele.

"Kohalike elanike vastuseis on täiesti mõistetav, sest kaevandus ei muuda elukeskkonda paremaks," märkis minister. "Seepärast peab arengukava erilist tähelepanu pöörama keskkonnaprobleemide lahendamisele ehk kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju vähendamisele. Kaevandamine peab toimuma võimalikult lühikese ajaga ja ümbruskonda vähe häirivalt ning rikutud maa tuleb kiiresti ja korrastatult anda tagasi kasutusse."

Kindlasti peab arengukava kavandama ka abinõud maavaravaru säästlikuks kasutamiseks ja leidma võimalusi killustikupuuduse leevendamiseks põlevkivi kasutamisel tekkinud jääkidega.

Samas rõhutas minister, et ehitusmaavarade kasutamine on paratamatu, et tagada Eesti majanduse konkurentsivõime, piirkondlik areng ja elanikkonna heaolu.

Ehitusmaavarade arengukava koostamist hakkab koordineerima Keskkonnaministeerium, osalevad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium, regionaalminister, omavalitsusliitude esindajaid ning erinevate valdkondade eksperdid. Arengukava eelnõu peaks valmima järgmise aasta lõpuks ja siis esitatakse see Vabariigi Valitsusele.