Arhitektuurivaldkond saab pikaajalise arengukava


Pressiteade 12.06.2008

Kultuuriminister Laine Jänes algatas arhitektuuri valdkondliku arengukava koostamise protsessi, kutsudes erinevate riigiasutuste, kõrgkoolide, ametiliitude ja teiste organisatsioonide esindajaid kava väljatöötamise eest vastutavasse juhtgruppi.

"Riigi tasandil on arhitektuurivaldkond eri asutuste vahel killustatud ja 2002. aastal valitsuses kinnitatud "Eesti arhitektuuripoliitika" on jäänud tänaseni ainukeseks seda valdkonda puudutavaks strateegiliseks dokumendiks," põhjendas kultuuriminister vajadust pikaajalise arengukava järele. "Juhtgrupi kogunemine on esimene samm ühtse arhitektuuripoliitika poole, mis seoks senisest paremini valdkonna erinevad aspektid," ütles kultuuriminister.

Hetkel kehtiva arhitektuurivaldkonna tegevuskava periood lõppeb sellel aastal, seega vajab kogu arhitektuuripoliitikaga seonduv ümbervaatamist ja paremat sidumist ka teiste valdkondlike arengukavadega. Ettepaneku uue arengukava koostamiseks tegi ministrile Kultuuriministeeriumi juures tegutsev arhitektuurikomisjon.

Senine töö tegevuskava ja arhitektuuripoliitika rakendamisel on toimunud koos era- ja kolmanda sektoriga, suures osas Eesti Arhitektide Liidu eestvõttel. Ka pikaajalise arengukava koostamise juhtgruppi on kutsutud erinevate kutseliitude, arhitektuurialast kõrgharidust andvate õppeasutuste, riigiasutuste aga ka kultuurkapitali, KredExi ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuste esindajad.

Arhitektuuripoliitika valdkondlik arengukava koostatakse aastateks 2009-2015.