Tallinna Loomaaed uuendab elevandimaja


Pressiteade 12.06.2008

Vastavalt Tallinna linnavolikogu otsuse eelnõule nõustub Tallinna linn osalema EL struktuurivahendite meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" välisprojektis "Tallinna Loomaaia Afrikaaniumi I järgu Paksunahaliste Maja elevantide osa rekonstrueerimine", projekti omafinantseerimisega 2008. ja 2009. aasta linnaeelarvest kokku summas 10,5 miljonit krooni.

Projekt esitati Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele 4. veebruaril k.a. ja EAS tegi otsuse taotluse rahuldamise kohta 29. mail.

Projekti eesmärgiks on Tallinna Loomaaia rahvusvahelise konkurentsivõime tugevdamine. Tallinna Loomaaia konkurentsieelis lähimate konkurentide - Helsingi, Stockholmi, Riia ja Peterburi loomaaedade ees on isendite rohkus, liigiline mitmekesisus ja asukoht - Tallinn on põhjapoolseim koht, kus eksponeeritakse soojalembeseid eksootilisi loomi. Projekti otsene eesmärk on Afrikaaniumi ehk kogu paksunahaliste maja väljaehitamine, mis koosneb elevantide, ninasarvikute ja jõehobude ekspositsioonidest. Projektiga parandatakse loomade pidamis-, elamis- ja ekspositsioonitingimusi, mis aitab kaasa loomaaia külastajate arvu suurenemisele ja külastusaja pikenemisele.

Praegune olukord ei võimalda elevante hoida külastajatele nähtaval nende loomulikus tegevuses ja see on põhjustanud külastajate hulgas, kes on pidanud pettununa lahkuma elevante nägemata, palju nurinat. Teiseks ei taga praegune elevandimaja konstruktsioon loomade paljunemiseks nõutavaid tingimusi. Tõsiseks probleemiks on ka talitajate tööohutus, sest praegu on talitustöid võimalik teha vaid otsekontakti meetodil, mis on eluohtlik. Uuendada on vaja põrandate soojustus, kütte- ja ventilatsioonisüsteemid, toitmismehhanismid, rekonstrueerida külastajate ala, paigaldada jälgimissüsteemid jne.

Projekti elluviimise mõõdetavad tulemusindikaatorid on loomaaia külastajate arvu kasv kuni 5% aastas ja külastusaja pikenemine. Külastatavus on hüppeliselt suurem suvekuudel. Külastajate arvu suurendamiseks on vajalik teostada võtmeinvesteeringud, mis meelitab külastajaid ligi ka sügis-talvisel perioodil. Eesmärgiks on atraktiivsema külastuskeskkonna loomine.

Projekti kogueelarve on 32 430 263 krooni, millest välistoetus moodustab 21 922 921 krooni ja Tallinna linna omafinantseerimine 10 507 342 krooni. Välistoetus moodustab 67,6% ja linna omafinantseering 32,4 % projekti kogumaksumusest. Projekti kestvuseks on 4.02.2008 - 31.12.2009 ja projekti hoidjaks on Tallinna Kultuuriväärtuste Amet.