Koigi vald läheb riigiga dolokivi pärast kohtusse


BNS 14.03.2008

Koigi vallavolikogu otsustas pöörduda halduskohtusse, et tühistada valitsuse antud nõusolek uuringuloa väljastamiseks OÜ-le Hetkeinvest tehnoloogilise dolokivi uurimiseks Paemurru uuringuruumis Järvamaal.

Koigi vald soovib sarnaselt valitsusega, et tee-ehituseks vajalik killustik ei lõppeks, kuid dolokivi puhul ei ole tegemist maavaraga, mida saaks tee-ehituses kasutada, märkis vald oma teates.

Koigi vallavolikogu keeldus uuringuloa andmisest muu hulgas põhjusel, et tulevikus Paemurru uuringualal kaevandamine ei ole kooskõlas Koigi valla arengukava ja koostatava üldplaneeringuga.

Samuti võib valla teatel sõltuvalt tulevikus rakendatavast kaevandustehnoloogiast tekkida oht piirkonna põhjavee kaitstusele ja põhjavee taseme säilimisele, arvestades põhjavee kõrget taset ja kogu piirkonna põhjaveetundlikkust.

Vald leiab, et valitsuse korraldusest ei selgu, kuidas on antud piirkonnas olulise keskkonnamõju kaasnemise üle otsustatud, samuti puudub viide otsusele kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise kohta.

Vallavolikogu otsuse dolokivi uurimisega mitte nõustuda põhjustas ka asjaolu, et uuringuloa andmine on esimene etapp kaevandamise alustamisel ning hilisem kaevandamise vaidlustamine võib muutuda võimatuks, kui uuringuluba on juba antud.

Vald viitas sellega seoses maapõueseadusele, mille kohaselt ei ole maavara kaevandamisel ühtegi keskkonnaalast takistust juhul, kui maavara on aktiivne tarbevaru. Hetkinvesti taotletava uuringuloa alusel tehtava uuringu eesmärk on aga määrata maavara aktiivseks tarbevaruks.

Varasema info kohaselt on Hetkinvesti geoloogiliste uuringute eesmärk Koigi dolokivimaardlas aktiivse reservvaru ümberhindamine aktiivseks tarbevaruks.

Uuringute käigus selgitatab firma lisaks maavara mahule ja kvaliteedile välja ka piirkonna keskkonnatingimused, mille alusel saab otsustada varu kasutuselevõtmise võimalikkuse üle. Uuringutega ei kaasne olulist keskkonnamõju.

Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi põhjendas 14. veebruaril toimunud valitsuse pressikonverentsil Hetkinvestile dolokivi geoloogiliseks uurimiseks riigipoolse nõusoleku andmist asjaoluga, et nelja-viie aasta pärast ammendavad praegused kaevandused ennast ja Eestil võib tekkida probleeme ehitus -materjalide tooraine osas.

Seega on uute maardlate avamine Tamkivi sõnul vajalik.