Uus Sadamaseadus soosib nii väikesadamate kui veepealsete tuuleparkide ehitust


Pressiteade 14.03.2008

Täna allkirjastas majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts Sadamaseaduse muutmise eelnõu, mis loob soodsa raamistiku suurte ja väikeste sadamate arenguks ning annab õigusliku aluse veepealsete tuuleparkide ehitamiseks.

"Tegu on olulise seaduseelnõuga, mis võimaldab senisest paremini hallata ja arendada kõiki Eesti sadamaid, nii suuri, kui väikeseid. Eelnõu veepõhja kasutamist reguleerivad sätted loovad aga õigusliku aluse veekogude põhja kasutamiseks," selgitas Juhan Parts. "Kohalikud omavalitsused ja ettevõtjad saavad nüüd rannikul ja rannavetes senisest paremini tegutseda. Usun, et saame sadamad korda ja merre kerkib juba lähitulevikus nii mõnigi tuulepark," ütles minister. Samuti seadustatakse Eesti rannikualadele omaste paadisildade ja lautrite ehitus.

Kui kehtiv seadus reguleerib ainult sadama valdaja kohustusi ohutusnõuete täitmisel sadamas ja riikliku järelevalvega seotud toiminguid, siis eelnõu kehtestab laevaliikluse ohutuse, turvalisuse ja keskkonnakaitse nõuded sadamateenuse osutamisele nii sadama valdajale kui ka sadamaoperaatorile.

Uue seaduse eesmärk on reguleerida üldist sadamaala laevaliikluse korraldust, sadama turvalisust ning keskkonnakaitset. Eelnõuga tehakse mitmeid praktikast lähtuvaid muudatusi ja täpsustusi ning lahendatakse hetkel kehtiva sadamaseaduse rakendamisel esilekerkinud probleemid. Samuti reguleerib eelnõu veekogude põhjale, sh üle veepiiri ulatuvate sadamarajatiste ja merepõhjale toetuvate ehitiste rajamist. Senine kehtiv veekogude põhja kasutamise regulatsioon on puudulik ja ebaselge.

Eesti rahvuskultuuri traditsioone arvestades on laialt levinud rannaaladel paadisildade ja lautrite rajamine. Sisuliselt on käesoleval ajal tegemist ebaseaduslike ehitistega, kuna need on ilma omaniku loata ehitatud riigi omandis olevale veekogu põhjale. Kuna tegemist on suure hulga ühetaoliste juhtumitega, ei ole otstarbekas nende igakordne läbivaatamine riigi kui maaomaniku poolt. Edaspidi võib riik anda loa selliste paadisildade rajamiseks kui selleks on olemas kohaliku omavalitsuse nõusolek.

Eelnõus toodud väikesadama mõiste võimaldab vastavas eriseaduses või selle alusel antavas rakendusaktis kehtestada väikesadamatele võrreldes muude sadamatega lihtsustatud nõudeid. Erisuste kehtestamine väikesadamatele aitab omakorda muuta Eesti väikesadamaid konkurentsivõimelisemaks.