Väikesadamate toetuseks 30 miljonit krooni


Pressiteade 11.03.2008

EAS (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) avab 11. märtsil väikesadamate toetamise programmi, mille eelarveks on 30 miljoni krooni. Programmist on toetust taotlema oodatud projektid, millega investeeritakse väikesadamatesse ja nende tegevust toetavasse infrastruktuuri, et mitmekesistada piirkondade külastusvõimalusi.

"Väikesadamate toetamine on heaks täienduseks EASi poolt juba rakendatavatele toetusprogrammidele, sest annab külalissadamate väljaarendamiseks võimalused ka äriühingutele," ütles EASi juhatuse liige Tarmo Leppoja. "Programm suurendab Eesti turismipotentsiaali ja edendab ühtlasi regionaalelu, sest arenenud väikesadamad soodustavad kohalikku ettevõtlust laiemalt," lisas Leppoja.

Programmi raames toetatakse näiteks väikesadamate arendamiseks vajalike ehituslike ettevalmistustööde tegemist, kaide ja randumissildade väljaehitamist, sadamarajatiste ehitust ja rekonstrueerimist, sadama territooriumi välja arendamist ning meresõiduohutuse, keskkonnakaitse ja turvalisuse nõuete tagamiseks vajalikke investeeringuid. Lisaks toetatakse lisateenuste väljaarendamist (toitlustus, majutus, veevarustus, kütuse müük, prügivedu jm), kuid lisateenuseid peab pakkuma äriühing.

EASi regionaalarengu divisjoni direktori asetäitja Monica Hankov rõhutas, et toetatavateks sadamateks on külastusvõimalusi loovad väikesadamad ning toetust ei saa taotleda sadamatele, mille sihtgrupiks on kalalaevad, kaubalaevad ja reisiparvlaevad. Toetust saavad taotleda omavalitsused, MTÜd ja sihtasutused, kui projektis kavandatud tegevused kuuluvad nende organisatsioonide põhikirjaliste tegevuste hulka, ning Eestis registreeritud äriühingud.

Taotlemine toimub jooksvalt ning minimaalne toetuse suurus projekti kohta on 100 000, maksimaalne 3 mln krooni. "Ootame kõiki potentsiaalseid külalissadamate väljaarendajaid EASi eelnõustamisele," sõnas Hankov.

Külalissadamate arendamist on toetatud alates 2004. aastast. Seni on paljude sadamate puhul tehtud peamiselt eeluuringuid. Alates 2007. aasta detsembrist saavad omavalitsused, MTÜd ja sihtasutused taotleda toetust külalissadama arendamiseks ka piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmist 2007–2013, mida kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Lisainfo:
http://www.eas.ee/vaikesadam/