Icosit® 6630 high-solid - Universaalne pinnakate teras- ja tsinkpindadele, mitteraudmetallidele, plastidele ja puidule. (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
Icosit 6630 high-solid on oksüdeerumisel kõvenev tiheda kelmega vähese lahu-sesisaldusega pindamisaine, mis põhineb modifitseeritud sünteesvaigulisel binaar-sideainel ja aktiivsetel korrosioonitõrje pigmentidel.

Kasutuskohad
Teraskonstruktsioonid ja tsingitud pinnad maa-, linna-, tööstus- ja mereoludes:

 • hallikonstruktsioonid
 • torustikud
 • sillad
 • metallfassaadid
 • laed
 • sõrestikmastid
 • tänavavalgustid
 • seinte ja muude pealispindade katted
 • mahutite ja elevaatorite väliskatted
 • piirded ja käsipuud.

Sobib tsingitud teraspindade katteks. Eriti sobib vanade katete taaspindamiseks. Sobib kasutamiseks ka teraspindadel, millel esineb jääkroostet.
Mitmekülgselt kasutatav ka roostevaba terase, vase, alumiiniumi, kõva PVC ja puidu (nt puidust laoehitised ja puitaiad) korral. Ei sobi akende ja uste värvimiseks.

Omadused

 • Vähese lahusesisaldusega, kergesti töödeldav ja keskkonnasäästlik.
 • Suurepärane kaitse korrosiooni eest ka keemiliselt agressiivses keskkonnas.
 • Suurepärane otsene nake terasega, tsingitud pindadega, roostevaba terasega, vasega, alumiiniumiga, kõva PVC pindadega ja puiduga.
 • Hea kaitse korrosiooni eest ka pindadele, millelt on rooste käsitsi eemaldatud.
 • Hea värvisäilivus, ei kriidistu kergesti.
 • Tänu binaarse sideaine kasutamisele ei pragune.

Pindamismeetodid

Teras:
2-3 x Icosit 6630 high-solid
Roostest käsitsi puhastamiseks = 1 x Icosit 6630 Primer ja 2 x Icosit high-solid.
Alternatiivselt võib kruntimiseks kasutada ainet Icosit Aktivprimer.

Tsingitud pinnad, roostevaba teras, vask, alumiinium, kõva PVC ja puit:
2 x Icosit 6630 high-solid

Hooldusvärvimine teraspindadele:
Paranduskohtade kruntimine krundiga Icosit 6630 Primer või Icosit Aktivprimer.
1-2 x Icosit 6630 high-solid.

Kasutusjuhised
Pinna ettevalmistamine

Teras:
Agressiivses tööstuskeskkonnas või tugevasti määrdunud teraspindadel (nt kloriidi-de, sulfaatide või nitraatide koormusega) liivapritsiga puhastamine puhtusastmeni SA 2,5 DIN EN ISO 12 944 osa 4 järgi. Kergema koormuse korral piisab aluspinda-de puhastamisest käsitsi või mehaaniliselt puhtusastmeni St 2.

Tsingitud pinnad, roostevaba teras, alumiinium, kõva PVC:
Puhastatakse mustusest, õlist, rasvast ja korrosioonist.

Olemasoleva pinnakatte remontvärvimine:
Aluspinnale hästi kinnitunud pinnakatte korral piisab eeltöötluseks hoolikast ptamisest (nt survepesemine). Lahtised pinnakatte osad tuleb eemaldada. Kahjusnud kohad tuleb roostest puhastada puhtusastmeni PSA 2,5, Pma või PSt 2 ja kruntida krundiga Icosit 6630 Primer.

Segamine
Tarnitakse kasutusvalmis tootena. Enne töötamise alustamist segada hoolikalt.

Pealekandmine
Kuivkelme ettenähtud paksused saavutatakse õhuvaba pritsimise abil. Pmise viisist sõltub kihi paksuse ühtlus ja välimuse ühtlane kvaliteet. Pritsimismedil saavutatakse praktikas parim lõpptulemus. Lahusti lisamine vähendab tugevja kuivkelme paksust. Pintsli või rulli abil pealekandmisel tuleb alati arvestada mit-mekordse töötlemise vajadusega, see sõltub konstruktsioonist, kohalikest tingimustest, värvitoonist jms. Enne pindamistööde alustamist on otstarbekas teha prokatmine töödeldaval pinnal, et veenduda lõpptulemuse vastavuses nõuetele.

Pintsel või rull:
Pintsli või rulli abil võib peale kanda, olla valmis mitmekordseks töötlemiseks.

Prits:
Kõrgsurvemenetlusel 1,8-2,5 mm otsikuga ja rõhul 3-5 bar.

Õhuhuvaba pritsimine:
Õhuvaba pritsimisega peale kandes peab rõhk olema vähemalt 180 bar, otsik 0,38-0,66 mm ja pritsimisnurk 40°-80°.

Tööriistade puhastamine:
Värsket toodet vedeldiga B, tahkestunud toodet ainult mehaaniliselt.

Tehnilised andmed
Toode

Oksüdeerimisel kõvenev tiheda kelmega vähese lahusesisaldusega pindamisaine, mis põhineb modifitseeritud sünteesvaigulisel binaarsel sideainel ja aktiivsetel kor-rosioonitõrje pigmentidel.

Värvus
RAL värvid ja metallikvärvid vastavalt värvikaardile. Võib esineda värvitoonide erinevusi.
Suure pigmendikoguse tõttu võib tugevate värvitoonide korral pinnast eralduda värvipigmente, mistõttu ei saa tugevaid värvitoone kasutada trepikodades emuudes avalikes ruumides ja ehitistes.

Tihedus

Icosit 6630 high-solid RAL värvitoonid:  1,4 kg/l.
Icosit 6630 Primer: 1,5 kg/l

Kuivainesisaldus

Icosit 6630 high-solid RAL värvitoonid 63 mahu% ja 77 massi%.
Icosit 6630 Primer: 62 mahu% ja 80 massi%

Kelme paksus
Teoreetiline kelme paksus kulunormi 0,1 kg/m² korral:

  märjalt: kuivalt:
Icosit 6630 high-solid RAL värvitoonid 73 μm 45 μm
Icosit 6630 Primer 68 μm 42 μm

Keemiline vastupidavus
Hästi vastupidav maa-, linna-, tööstus- ja mereoludes. Vastupidav ka ajutisele neutraalsete soolade mõjule.

Ei ole vastupidav pidevale mõjutusele lahjendatud hapete ja leelistega, määrdeõlidega, kütustega, mineraalõlidega jne. Ajutine toime (nt pritsmed) ei ole ohtlik. Ei ole vastupidav kestvale vedelike mõjule (kaasa arvatud vesi).

 Temperatuuritaluvus
 + 80 °C

 Segamisvahekord
 Icosit 6630 high-solid tarnitakse alati kasutusvalmis tootena.

Kasutustemperatuur
Õhu, aluspinna ja materjali minimaalne temperatuur +5 °C.

Töötlemisaeg
Toode on ühekomponentne ja seetõttu kasutatav kogu säilivusaja kestel.

Ooteajad töötluskordade vahel
Vähemalt 1 ööpäev. 

Kõvenemisaeg
Tolmukuiv 4-5 tunni pärast. Puutekuiv 8-10 tunni möödudes, kuid pealevajutamisel kile veel liigub. Täielikult kuiv (olenevalt kuivkelme paksusest ja temperatuurist) mitme päeva pärast. Pinnet tohib mehaaniliselt ja keemiliselt täielikult koormata alles pärast kuivamist.


Vedeldi
Vedeldi B

Kulunorm
Teoreetiline kulunorm kuivkelme keskmise paksuse korral:

  Kuivkelme paksus: Kulunorm:
Icosit 6630 high-solid RAL värvitoonid  80 μm
100 μm
0,175kg/m²
0,22 kg/m²
Icosit 6630 Primer
80 μm
0,19 kg/m²

Säilivus
Avamata originaalanumates 2 aastat.

Ladustamine
Hoida kuivas ja jahedas ruumis.

Ettevaatusabinõud
Keskkond

Ei tohi sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse. Kõvenenud toote
keskkonnakahjulikkust kinnitavad andmed puuduvad.

Transpordiklass

Jäätmete käitlemine
Utiliseeritakse ohtlike jäätmete käitlusettevõttes. Järgida kohalikke jäätmekäitluseeskirju.
Täiesti tühjad pakendid võib suunata ümbertöötlemisele.

Tähelepanu!
Enne toote kasutamist tuleb tutvuda ohutusjuhistega. Järgida tootja juhiseid.

Mürgisus
Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Silma sattumise korral loputada kohe rohke veega (vähemalt 15 min) ja pöörduda
arsti poole.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.

Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on   koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitlemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudeskirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandateosapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalsoovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee