AS Kohtla-Järve Soojus liitub gaasivõrguga


Pressiteade 21.02.2008

AS Kohtla-Järve Soojus ja gaasivõrguettevõtja AS EG Võrguteenus, ASi Eesti Gaas tütarettevõte, sõlmisid lepingu AS-i Kohtla-Järve Soojus reserv- ja tipukoormuse katlamaja gaasivõrguga liitumiseks, mis kindlustab maagaasiga uue kavandatava biokütustel elektri- ja soojusenergia koostootmisjaama reservi ja tipukoormust. Ehitatav reserv- ja tipukoormuse katlamaja saab töötama nii gaasil kui põlevkiviõlil.

"Rajatav tipukoormuse katlamaja koos kõnealuse gaasitrassiga aitavad üle elada seda üleminekuperioodi, mil vana Ahtme põlevkivielektrijaam töötab sulgemisrežiimil ja uus biokütustel koostootmisjaam on ehitus -järgus," ütles AS-i Kohtla-Järve Soojus juhataja Jüri Mägi.

Lepingu järgi korraldab AS EG Võrguteenus 11,5 km pikkuse kesksurve gaasitorustiku ehitust, alates gaasijaotusjaamast Tallinn-Narva mnt Kotinuka teeristi juures kuni Ahtme soojuselektrijaama krundini Ritsika 1, Vana-Ahtmes, Kohtla-Järvel, kus ehitatakse gaasi rõhu alandamiseks ja koguse mõõtmiseks gaasiregulaatorpunkt. Ehitatav gaasitorustik ja gaasiregulaatorpunkt peavad tagama rajatavale resrv- ja tipukoormuse katlamajale maksimaalse tarbimise 11 000 m³ gaasi tunnis.

Ehitustöödega on planeeritud alustada 2009. a. alguses ning lõpetada septembris.

Hetkel käivad läbirääkimised kohalike omavalitsustega gaasitorustiku kandmiseks üldplaneeringutesse ja on alustatud projekteerimistöödega.

AS Kohtla-Järve Soojus käitleb soojus- ja elektrienergia koostootmisjaama Ahtmes ning Ahtme-Jõhvi soojusvõrke. AS Kohtla-Järve Soojus varustab kaugküttega Jõhvi linna, Kohtla-Järve Ahtme linnaosa ja Jõhvi valla elanikke, ettevõtteid ja organisatsioone.