Seitsme küla elanikud on dolokivikarjääri rajamise vastu


BNS 18.02.2008

Põltsamaa valla Pudivere, Neanurme, Tõrenurme, Sulustvere, Kaliküla, Lustivere ja Kaavere küla esindajad kogusid ligi 300 allkirja protestimaks AS-i Kiirkandur plaani vastu alustada Pudivere dolokivimaardlas ehitusdolokivi kaevandamist.

Külaelanikud ei ole rahul keskkonnamõju hindamise aruandega, mis nende hinnangul pehmendab kaevandamisest tingitud ohte kohalike inimeste elukeskkonnale ja piirkonna loodusväärtustele.

Kohalikud elanikud on seisukohal, et dolokivi kaevandamisega kujundatakse pöördumatult ümber nende koduümbruse maa-ala reljeef, pinnas ja taimestik, muudetakse piirkonna põhjaveetaset ja vee keemilist koostist ning häiritakse karjääri läheduses pesitsevat esimese kategooria kaitsealust liiki väike-konnakotkast.

Seitsme küla elanikud ei nõustu keskkonnamõju hindamise aruandes toodud väitega, et müra karjääris, liikluskoormuse kasv ning dolokivi purustamisel, laadimisel ja veol tekkiv tolm ei mõjuta oluliselt nende elukeskkonda.

Killustiku väljavedu karjäärist planeeritakse läbi Pudivere, Tõrenurme ja Neanurme küla. Täiskoormaga 15-tonniste veoautode sõidutiheduseks on maksimaalse aastase toodangu korral kavandatud 15-20 autot tunnis ja karjääri tegutsemisajaks 15 aastat.

Elanikud teatasid, et ei saa sellise liikluskoormuse ja kaasneva mürataseme tõusuga mingil juhul nõustuda.

Samuti ei ole nende kinnitusel selge, kuidas mõjutab kaevandamine pikas perspektiivis ümbruskonna kaevude veetaset ja vee kvaliteeti.

MTÜ Kotkaklubi eksperdi Joosep Tuvi hinnangul vähendaks planeeritav karjäär Pudivere konnakotka pesalähedast toitumisala kuni kolmandiku võrra. Negatiivset mõju avaldaksid ka inimeste sagedasem sattumine pesa lähedusse ning toitumisalale, lõhkamine, killustiku tootmisega seotud veokite liikumine ja müra, sest konnakotkaste püsielupaik asub vaid 360 meetri kaugusel planeeritava karjääri piirist.

AS Kiirkandur taotleb maavara kaevandamise luba ehitusdolokivi kaevandamiseks Põltsamaa vallas Pudivere külas Lambasaare maaüksusel.

Keskkonnamõju hindamise aruande avalik arutelu on esmaspäeval Põltsamaa vallavalitsuses.