Teemaplaneering määratleb miljööväärtuslikud alad


Pressiteade 05.02.2008

Tallinna linnavalitsus esitab linnavolikogule Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piirid ning kaitse- ja kasutamistingimused määrava teemaplaneeringu vastuvõtmise eelnõu.

"Valdavalt puithoonestusega alade miljööväärtuslikena säilitamine on protsess, mis vajab kaalutletud lähenemist," nentis abilinnapea Taavi Aas. "Arvukad tulekahjud tühjana seisvates puithoonetes ning lagastatud kinnistute paiknemine otse linnasüdames on märgiks, et miljööväärtuse kaitsmine tähendab märksa enamat, kui hoonete kaitsealuseks kuulutamist. Vajame läbimõeldud arengupoliitikat, mis paneks omanikke huvituma ajalooliste majade korrastamisest. Miljööväärtuse säilitamine tähendab ka pieteeditundelist ümbritsevaid mahte ja arhitektuuri arvestavat ehitus -tegevust tühjaksjäänud räämas kruntidel," selgitas Aas.

Tallinna üldplaneeringus käsitletakse miljööväärtuslikena piirkondi, kus on ajalooliselt kujunenud ühtne, kindlatele kriteeriumitele vastav hoonestus, tänavatevõrk ja haljastus. Lisaks üldplaneeringus näidatud miljööväärtuslikele piirkondadele määratleti täiendavate miljööväärtuslike hoonestusaladena Kitseküla, Raua ja Torupilli asumid.

Miljööväärtusega hoonestusaladega vahetult piirnevatel aladel peab ehitustegevusel arvestama sujuvat üleminekut miljööväärtusega hoonestusalade mahtudele.

Teemaplaneeringu koostamise algatas Tallinna Linnavolikogu 9. märtsil 2006. Planeeringu koostas Tallinna Linnaplaneerimise Amet.