Ministeerium ootab gaasijuhtme rajajalt lisaselgitusi


BNS 28.01.2008

Läänemerre gaasitrassi rajav ettevõte pole esitanud veenvaid põhjusi, miks toru ei võiks kulgeda mööda maad, hindas keskkonnaministeerium trassi paiknemist kirjeldavat dokumenti.

Keskkonnaministeerium koostas vastukirja kavandatava Nord Stream gaasitrassi Läänemeres paiknemist kirjeldava dokumendi kohta ning edastas selle projekti piiriülese keskkonnamõju hindamise päritoluriikidele.

Vastuse koostamisel tugines ministeerium Eesti asutuste ja organisatsioonide - välisministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, sotsiaalministeeriumi, veeteede ameti, päästeameti ning Eesti teaduste akadeemia looduskaitsekomisjoni arvamusele.

Keskkonnaministeerium märgib vastuses, et gaasitrassi kulgemise variantide seast on selgesõnaliste põhjendusteta välja jäetud võimalikud alternatiivid mööda maismaad. Ministeeriumi hinnangul tuleks sellist otsust keskkonnaalasest vaatenurgast põhjendada.

Samuti tuleks keskkonnaministeeriumi hinnangul uuesti üle vaadata võimalike keskkonnamõjude loend ning seda vajadusel täiendada. Samuti tuleks lisaks mere ökosüsteemi mõjutavatele teguritele põhjalikumalt käsitleda gaasijuhtme mõju inimeste tervisele ja heaolule.

Ka soovib ministeerium näha gaasitrassi ehitamisest ja kasutamisest tuleneva mõju heastamismeetmete kirjeldust ning koos keskkonnamõju hindamise aruandega saada ligipääsu ka algandmetele, millele tuginevad aruandes toodud järeldused.

Samuti märkis ministeerium vastuses, et projekti täienddokument, milles toodi ära gaastrassi paiknemise variandid, on halvasti tõlgitud ning selle keelekasutus on vilets.

Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse büroo juhataja Taimar Ala ütles BNS-ile, et päritoluriikide laekunud arvamused kombineeritakse ning edastatakse gaasijuhtme arendajale.