Eluasemevaldkonna arengukava toetab omanikke ja energiasäästu


Pressiteade 17.01.2008

Valitsus võttis täna vastu Eluasemevaldkonna arengukava aastateks 2008-2013, millega soovib tõsta hoonete energiatõhusust ning tagada elamupiirkondade mitmekesisus ja tasakaalustatud säästev areng.

"Eluasemepoliitika prioriteetiteks on omanike toetamine ja energiasääst", kommenteeris majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts. "Mõistagi peab Eesti inimeste eluasemevaldkonna arendamine toimuma koostöös kohalike omavalitsuste ja kodanikeühendustega, nagu seda on Korteriühistute Liit ja Omanike Keskliit."

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis (MKM) valminud arengukava järgi jätkab riik eluasemelaenude riiklikku tagamist noortele peredele ja kõrgharidusega inimestele läbi sihtasutuse KredEx. Arengukava näeb ette seadustada toetused paljulapselistele peredele, vastava kodutoetusseaduse eelnõu on ministeerium juba ette valmistanud ja kooskõlastamisringile saatnud.

Eesmärgiga parandada eluasemete kättesaadavust ja kvaliteeti sätestab arengukava juurdepääsu tagamise eakatele ja puudega inimestele, kaardistab üürieluasemeturu ja toetab eluaseme omanikuks saamist.

Eluasemefondi kvaliteedi ja energiasäästlikkuse tõstmiseks jätkab riik korterelamute põhikonstruktsioonide remonditööde toetamist. Samuti jätkatakse renoveerimislaenude riiklikku tagamist ning elamute energiaauditite läbiviimise soodustamist. Lisaks korraldab MKM Eesti eluasemefondi ulatusliku kaardistamise, mis annab ülevaate elamufondi seisukorrast ja elueast luues omanikele eeldused paremateks valikuteks.

Eluasemekeskkonna kvaliteedi tõstmiseks töötab ministeerium välja juhendmaterjalid tasakaalustatud arengu tagamiseks uuselamupiirkondades ning toetab arhitektuuri- ja planeerimiskonkursside korraldamist, samuti korterelamute vaheliste õuealade korrastamist ning miljööväärtuslike eluasemepiirkondade arengut.

Eluasemevaldkonna arengukava täitmiseks kulub 2008. aastal hinnanguliselt 343 miljonit krooni, sellest 130,9 miljonit krooni tuleb riigieelarvest. Aastateks 2009-2013 prognoosib ministeerium arengukava maksumuseks 2,2 miljardit krooni, millest osa tuleb Euroopa Liidu struktuurfondidest.