Viljandi soojaettevõte Esro ja Baltic Energy Partners rajavad elektrijaama


Pressiteade 15.01.2008

Viljandi linna kaugküttetarbijaid soojusega varustav ettevõte AS Esro käivitab koostöös energiakaubandusettevõttega OÜ Baltic Energy Partners 2008 aasta sügisel maagaasil põhineva elektri- ja soojuse koostootmisjaama.

Maagaasist soojus- ja elektrienergiat valmistav koostootmisagregaat paigutatakse Viljandi linna ääres olevasse Jämejala katlamajja ning kohalik soojavõrk ühendatakse linnatsentraalvõrguga. Planeeritav investeering on ligi 20 miljonit krooni ning prognoositav aastane elektritoodang on ca. 12 GWh, mis on oluline osa Viljandi linna elektritarbimisest.

"Kuna soojuse- ja elektri koostootmine on üha kasvav trend kõikjal maailmas, oleme juba 2006. aastast aktiivselt analüüsinud erinevaid võimalusi elektritootmise käivitamiseks ka Viljandis. 2007 aasta mais kehtima hakanud uus Elektrituruseadus, mille eesmärgiks on toetata tõhusa koostootmise ja hajutatud elektritootmise arengut Eestis, andis meile piisavalt julgust, et oma plaane tõsiselt võtta ning pika eeltöö tulemusena jõudsime detsembris lõpuks reaalse investeerimisotsuseni, millest loodetavasti on kasu kogu Eesti energeetikale," avab AS Esro juhatuse esimees Jaan Saar otsuse tagamaid. Projekti majanduslik tasuvus sõltub maagaasi ja elektrienergia hindade arengust Balti riikides ning investeerimisotsuse langetamisel on arvestatud ka kehtivas Elektrituruseaduses ettenähtud toetustega koostootmise arendamiseks, mis on 50 senti iga toodetud kilovatt-tunni elektrienergia eest 12 aasta jooksul alates seadme töölehakkamisest.

"Energeetikainvesteeringud on pikaajalised ning nende tasuvus sõltub olulisel määral ka sellest, kuidas toodetud elektrienergiat avatud elektrituru tingimustes müüa osatakse. Usume, et oleme oma meeskonnaga Esrole siin vääriliseks partneriks," selgitab Baltic Energy Partners OÜ juhatuse liige Priit Mikelsaar oma ettevõtte rolli ühisprojektis.