Tallinn teeb ettevalmistusi Lõunaväila rajamise jätkamiseks


Pressiteade 11.09.2007

Tallinna linnavalitsus kavatseb esitada linnavolikogule Lõunaväila rajamiskes vajalike maade munitsipaalomandisse taotlemise otsuse eelnõu.

Eelnõu kohaselt taotletakse kohaliku omavalitsusüksuse ülesannete täitmiseks ja arenguks vajaliku maana linna omandisse kolm Tehnika tn ja Filtri tee ühendustee ehitamiseks vajalikku maatükki ligikaudse kogupindalaga 4,4 hektarit.

Munitsipaalomandisse taotletavate maatükkide piirid on määratud K-Projekt AS koostatud Tehnika tänava ja Filtri tee ühendustee projekti alusel. Ühele neist kolmest, kalmistute vahele jäävale maatükile on kavandatud üksnes kergliiklustee. Linna omandusse taotletavad maatükid jäävad Veerenni tänava ja Filtri tee vahele ja moodustavad osa ehitatavast lõunaväilast.

Maareformi seaduse § 25 lg 1 sätestab, et kohaliku omavalitsusüksuse ülesannete täitmiseks ja arenguks vajalik maa antakse tasuta munitsipaalomandisse.

Lõunaväila ehitus -töödega on juba algust tehtud - kevadel alustati ühendustee rajamist Tehnika tänavalt Veerenni tänavani. Tallinna tänavavõrgu arendamine näeb ette kahe ida-läänesuunalise magistraaltee Põhjaväila ja Lõunaväila - väljaarendamise.