Veerenni 36 planeering pälvis tallinlaste suurt tähelepanu


BNS 05.09.2007

Tallinna kesklinna valitsus sai aadressil Veerenni 36 asuva kinnistu detailplaneeringu kohta kaks kirjalikku pöördumist, linlased tundsid planeerigu vastu elavat huvi.
Planeeringu eskiislahendust tutvustava avaliku arutelu ajaks oli linnaosas lahendusega tutvumas käinud mitmeid lähipiirkonna elanikke, rääkis BNS-ile linnakeskkonna osakonna juhataja asetäitja Katri-Liis Kinks.

Laekunud kirjalikud pöördumised sisaldasid küsimusi ja ettepanekuid peamiselt võimaliku suureneva liikluskoormuse, hoone mahtude ning avaliku linnaruumi, sealhulgas ka eraldi haljasala rajamise teemadel, ütles Kinks.

Arutelul osalenud arhitektid andsid kohal viibinud linnakodanikele põhjalikke selgitusi ning tutvustasid töösse tehtud täiendusi, näiteks kvartalisiseseid kaherealisi puudealleid.

Arutelul tegid linnaelanikud ettepaneku alale kavandatud alajaamade paigutamiseks tänavaäärsetelt aladelt ümber maa-aluste korrustega samale tasapinnale. Arhitektid lubasid ettepanekut kaaluda.

Linnakodanikud nägid töös mõndagi positiivset, kuid jäid seisukohale, et alal võiks kaaluda veelgi hoonete korruste vähendamist eriti just 10-12-kordsete mahtude osas ning et ala vajaks veel üht eraldiseisvat keskset parki.

Edaspidiseks on Kinksi sõnade kohaselt oodata detailplaneeringu koostamist.

Detailplaneeringus on ette nähtud 120-kohalise lasteaia ja 3-12-korruselise elu- ja ärihoone ehitus. Planeeritava ala suurus on 12,6 hektarit.

Detailplaneeringus määratakse krundid tänavatele, tehnorajatistele ja haljasaladele. Iga hoone juurde kuulub jalgrattaparkla.

Planeeringuala piirneb Veerenni, Vana-Lõuna ja ehitatava Tehnika tänava ja Filtri tee ühendusteega. Krundid on olnud pikka aega heakorrastamata ja risustatud, alal asub mitmeid lagunenud abihooneid, millest osa on nüüdseks lammutatud.

Vana-Lõuna tänava ääres asuvad arhitektuurimälestistena kaitstud endised A. M. Lutheri Vineeri- ja Mööblivabriku hooned.

Detailplaneeringu tellija on OÜ Domina Service ja koostaja AS Entec.