Paldiski katlamaja renoveerimiseks võetud laenu tagasimaksmise lahendab Riigikohus


Pressiteade 01.08.2007

Paldiski katlamaja renoveerimiseks võetud laenu tagasimaksmise küsimuses on Keila ja Paldiski linnajuhid erinevatel seisukohtadel.

Regionaalminister Vallo Reimaa ettepanekul soovis Harju maavanem Värner Lootsmann arutada Rootsi riigilt Paldiski katlamaja bioenergia kasutamisele üleviimiseks võetud laenu tagasimakse kohustuse täitmist Paldiski ja Keila linnajuhtidega ühise laua taga.

Keila linnapea Tanel Mõistus oli valmis ühisel nõupidamisel osalema. Paldiski linnapea Sven Põder leidis aga, et kuna Riigikohtu loakogu on otsustanud menetleda Keila linna kaebust varasemate kohtuotsuste üle, on poolte vastastikused õigused ja kohustused ning optimaalsed tegevused mõistlik piiritleda pärast asjas lõpliku otsustuse tegevat kohtulahendit.

Harju maavanem Värner Lootsmann teatab oma vastuses regionaalministri ettepanekule, et tekkinud olukorras sõltub asja edasine lahendus eelkõige lõplikust kohtuotsusest. "Kohtuotsuse jõustumisel olen valmis vajadusel kaasa aitama osapoolte täiendavatele läbirääkimistele ja kokkulepetele, kui need peaksid kohtuotsuse valguses ning maakonna tervikliku ja tasakaalustatud arengu kontekstis vajalikuks osutuma", lisab Lootsmann.

6. märtsil 1996. aastal sõlmis tollal Keila linna koosseisu kuulunud Paldiski linnaosa vanem Jaan Mölder Keila linnavalitsuse esindajana Rootsi Kuningriigiga (Rootsi Energia Agentuuri kaudu) laenulepingu, millega Keila linnale avati krediidilimiit 6,5 miljoni rootsi krooni (10,53 miljonit EEK) suuruses summas Paldiski katlamaja boileri masuudiküttelt bioenergia kasutamisele üleviimiseks. Sama aasta oktoobris sai Paldiskist omavalitsusliku staatusega iseseisev linn, kuid laenu tagasimakse kohustuse üleandmist Paldiskile Keila linn korrektselt ei vormistatud. Kuna hilisemate aastate jooksul ei tagastanud kumbki omavalitsus laenu, on võlg koos intresside ja viivistega Rootsi kuningriigi ees praeguseks kasvanud üle 20 miljoni krooni.

Harju Maakohus asus 11. detsembri 2006. aastal tehtud kohtuotsuses seisukohale, et kogu võla peab tagasi maksma Keila linn. Samale seisukohale jäi oma selle aasta 10. aprillil tehtud otsuses ka Tallinna Ringkonnakohus. 25. juulil otsustas Riigikohtu loakogu menetleda Keila linna kassatsioonkaebust Tallinna Ringkonnakohtu otsuse üle jätta muutmata Harju Maakohtu otsus, millega mõisteti Keila linnalt hageja kasuks 20 694 804 krooni.