Pärnu elamumessi detailplaneering suunati kinnitamiseks volikokku


Pressiteade 19.07.2007

Pärnu Linnavalitsus otsustas 19. juuli 2007 istungil suunata volikokku Pärnu elamumessiala ehk Papiniidu tn 2 ja Veteranide pargi detailplaneeringu kehtestamise eelnõu ja Papiniidu tn 2 kinnistule hoonestusõiguse seadmise eelnõu.

Linnavolikogu otsuse eelnõu: Papiniidu tn 2 kinnistu ja Veteranide pargi detailplaneeringu kehtestamine.

Detailplaneeringuala suurus on ca 19 ha. Planeeritav ala asub Pärnu kesklinnas kiirelt areneva Papiniidu äripiirkonna läheduses, on eraldatud muust linnakeskkonnast erinevate transpordikanalite, raudtee ja Papiniidu tänavaga. Teisest küljest piirneb ala nii põhja kui ka ida suunalt Pärnu jõega. Kavandatava elamumessi raames planeeritakse Papiniidu tn 2 kinnistu hoonestada korter- ja ridamajadega ning eramutega, elavdada piirkonda tuues sinna püsielanikkond ja avalikud funktsioonid. Läbi selle muutub tõhusamaks sotsiaalne kontroll ja piirkonna turvalisus. Elamumessi korraldamine annab võimaluse maa-ala korrastamiseks ja kujundamiseks, piirkonna saab muuta heaks sihtpunktiks piki jõge liikuvatele ujuvvahenditele.

Pärnu linna üldplaneeringu kohaselt on Papiniidu tn 2 kinnistu maakasutussihtotstarbeks määratud ühiskondlike hoonete maa, Veteranide pargi ala on näidatud üldmaaks. Lisaks näeb üldplaneering ette alal paiknevas männitukas vääriselupaiga säilitamise. Detailplaneeringulahendus näeb ette Papiniidu tn 2 kinnistule elupiirkonna kujundamist koos ühiskondliku keskuse, vabaaja veetmise võimalustega ja sadamakohaga, mis külgneb multifunktsionaalne sadamahoonega. Detailplaneeringuga kavandatud sadamakohas asub kalda sisse ehitatud olemasolev kivihoone, mida saab ära kasutada sadamahoone ehitamisel. Antud koht sadamahoone jaoks paikneb küll üldplaneeringuga määratud Pärnu jõe 50 m laiuses ehitus -keelu vööndis, kuid lähtuvalt sellest asukohast ja kaldal paiknevast objektist on detailplaneeringu ettepanek sadamakoha rajamiseks igati loogilisem ja sobivam, kui üldplaneeringu nägemus. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek jagada Papiniidu tn 2 kinnistu 60 krundiks muutes linna üldplaneeringuga määratud ühiskondlike hoonete maa maakasutussihtotstarve väikeelamu-, korterelamu-, ühiskondlike hoonete, äri-, üld-, ja transpordimaa sihtotstarvetega kruntideks. Lisaks sellele moodustatakse jätkuvalt riigi omandis olevale maale üks üldmaa krunt pargialale ja üks transpordimaa krunt.

Planeeringuala on tsoneeritud nii, et Veteranide park, jõekallas ja ala keskel paiknev haljasala on kavandatud avaliku piirkonnana, korterelamute ala on poolavalik ja elamute ning ridaelamute krundid on piiratud , privaatse iseloomuga. Hoonestamise alla minev ala on jagatud hoonegruppideks, milledele on antud eraldi arhitektuursed tingimused, et tagada hoonete omavaheline kooskõla ja planeeritava piirkonna arhitektuurne mitmekesisus. Hoonete arhitektuurne lahendus antakse Elamumessi raames korraldatava avaliku projektikonkursi kaudu. Planeeringu eesmärk on võimalikult palju säilitada olemasolevat rohelust. Juurdepääs planeeringualale on võimalik vaid Papiniidu silla alt olemasolevalt mahasõidult ja Lao tänavalt. Planeeringu põhilahendus näeb ette hoonestuse ühendamise ühe ala läbiva põhiteega. Jalg- ja jalgrattateed on planeeritud nii, et kogu ala oleks võimalikult palju läbitav kergliiklusega. Suur osa parkimisest on planeeritud vahetult ühiskondlike hoonete juurde.

Papiniidu tn 2 kinnistu ja Veteranide pargi detailplaneeringu menetlemise käigus on koostatud Geotehnika aruanne, mille ülesandeks oli ala geoloogilise ehituse selgitamine, pinnaseomaduste hindamine, Pärnu jõe kalda üldstabiilsuse hindamine ning pinnase ja pinnasevee reostuse uurimine. Lähtuvalt geoloogiliste uuringute arvutustest tuleb projekteerimistööde staadiumis teostada täiendavad kaldauuringud ja arvutused kaldakindlustuse projekteerimiseks.

Linnavolikogu otsuse eelnõu: Papiniidu tn 2 kinnistule hoonestusõiguse seadmine.

Eelnõu järgi seatakse volikogu otsusega Papiniidu tn 2 Pärnus asuvale hoonestamata kinnistule (pindalaga 103788 m², sihtotstarve ärimaa) hoonestusõigus Mittetulundusühingu Eesti Elamumessid kasuks.

Hoonestusõigus seatakse Pärnu Linnavalitsuse ja MTÜ Eesti Elamumessid vahel 07.09.2006 sõlmitud lepingu alusel elamumessi läbiviimiseks 01.juulist kuni 26.juulini 2009 aastal.

Algselt seatakse hoonestusõigus kinnistule Papiniidu tänav 2 tervikuna MTÜ Eesti Elamumessid kasuks. Pärast detailplaneeringu alusel kinnistu jagamist jääb hoonestusõigus koormama kõiki moodustatavaid kinnistuid: elamumaa-, ühiskondlike hoonete maa, ärimaa ja transpordimaa sihtotstarbega kinnistuid. Kõigi moodustatavaid kinnistuid koormavate hoonestusõiguste omanikuks on MTÜ Eesti Elamumessid. Elamumaa kinnistud ja ühiskondlike hoonete maa? ja ärimaa kinnistuid koormavad hoonestusõigused võõrandab hoonestaja. Nende hoonestusõiguste võõrandamise tingimused on võlaõiguslikult kokkulepitud otsuse lisas toodud lepingu projektis. Hoonestusõiguse omandaja võtab üle kõik hoonestusõiguse võlaõiguslikud kohustused sh ehitamise ja ehitiste kasutamisega seotud kohustuse. Kinnistuid koormavate hoonestusõiguste müügist saadud müügihinnast jääb MTÜ Eesti Elamumessid projektijuhtimistasu summas 1 500 000 krooni ja summa, mis on vajalik avalike tänavate väljaehitamiseks. Hoonestusõigused müüakse linna poolt määratud hinnaga, milleks on iga vastava kinnistu turuhind. Hoonestusõigus on tähtajaline kuni 31.12.2009. Kõik hoonestusõiguse alusel püstitatavad ehitised tuleb ehitada välja hiljemalt 30.06.2009. Ehituskohustus tuleb täita detailplaneeringu, arhitektuurikonkursi, projektide jne alusel. Elamumaa kinnistute ja Ühiskondliku maa kinnistute hoonestusõiguste omanikel on õigus pärast ehituskohustuse täitmist ja elamumessi toimumist osta maa (kinnistu) välja 1 kroon ruutmeetri eest. Lepingus on sätestatud, et kõik püstitatud ehitised jäävad pärast hoonestusõiguse lõppemist kinnisasja omanikule.