Dokumendid ja load

Kinnisvara omanikuks olemisega kaasneb hulk kohustusi.

Omaniku kohustused ehituse ajal:
Ehitustegevuse käigus peab omanik tagama teatud ülesannete täidetuse, samas võib mitmed neist anda lepinguga täitmiseks ehitajale või projekteerijale.

1. Ehitusluba. Omanik peab tagama ehitusloa või kirjaliku nõusoleku olemasolu, kui need on nõutavad. Infot selle kohta, kas ehitusluba või kirjalik nõusolek on nõutavad, saab kohalikust omavalitsusest. Ehitise omanik peab tagama ka kasutusloa olemasolu, kui see on nõutav.

2. Korrashoid. Samuti peab omanik tagama ehitusplatsi ja selle ümbruse korrashoiu ning võimaldama ehitusjärelevalve ja riikliku järelevalve juurdepääsu objektile.

3. Dokumentide säilitamine. Omaniku kohustus on säilitada kõik ehitamisega seotud dokumendid, mida vajatakse hiljem korrashoiu- ja remonditöödeks ning ka ehitisega toimunud avariide põhjuste uurimisel.

4. Järelevalve. Omanik peab tagama omanikujärelevalve teostamise kogu ehitamise ajal . Omanikujärelevalve tegija ja ehitaja peab olema registreeritud majandustegevuse registris. Üksikelamut, suvilat, aiamaja, taluhoonet ja väikeehitist võib omanik enda tarbeks ehitada ise.

5. Ehituse alustamise teatise peab omanik esitama kohalikule omavalitsusele kolm päeva enne ehitamise algust. Teatist pole vaja esitada väikeehitise ehitamise korral.

6. Objekti infotahvel. Üldjuhul peab omanik panema nähtavale kohale kogu ehitamise ajaks informatsioonitahvli, milles sisaldub informatsioon ehitise, ehitusloa, ehitamise alustamise aja ja lõpetamise tähtaja, projekteerimisettevõtja, ehitusettevõtja ja omanikujärelevalve tegija kohta.Kohalik omavalitsus võtab vastu taotlusi ettevalmistatud ankeedi vormis.
Kõiki dokumente me kahjuks siia ei suuda kokku koguda, aga mõned siiski ...

Taotluste ja teatiste esitamine blankettide abil