Väo jäätmepõletusjaama KMH programm sai heakskiidu


BNS 27.06.2007

Väo karjääri rajatava jäätmepõletamisel põhineva soojus- ja elektrienergia koostootmisjaama keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KMH) programm sai Harju keskkonnateenistuselt heakskiidu.

Lagedi teele Lasnamäe linnaosas Tallinnas planeeritav sorteerimata olmejäätme põletamisel põhinev koostootmisjaam on Norman Invest OÜ teine sarnane projekt.

Esmaspäeval alustas ettevõtte tütarfirma Digismart OÜ Väole koostootmisjaama ehitus -töödega, kus soojus- ja elektrienergia tootmiseks põletatakse peamiselt puitu ja ka turvast. Digismart on varem teatanud, et jaam peaks valmima 2008. aasta detsembris, investeeringu suuruseks on miljard krooni.

Norman Investi jäätmepõletusjaama restkoldega katla soojusvõimsus on kuni 40 megavatti. Katel võimaldaks aastas põletada kuni 80.000 tonni tavajäätmeid, selgub KMH programmi heakskiitmise teatest.

Koostootmisjaama hakkab hinnanguliselt teenindama kuni 64 prügiveoautot ööpäevas.

Energiatootmisest jäätmeteks on kolde- ja lendtuhk. Koldetuhk kavandatakse ladestada olmeprügilasse spetsiaalselt ettevalmistatud ladestusalale, lendtuhk ladestatakse ohtlike jäätmete lõppladestuspaika.

Põletusseade varustatakse abikütuse põletitega, milledes kütusena kasutatakse maagaasi või kerget kütteõli.

Keskkonnaministeeriumi riiklik jäätmekava aastateks 2008-2013 näeb ette suures ulatuses olmejäätmete põletamist, et täita pikemaajalisi jäätmemajanduse eesmärke.