Sedini advokaadid: Eesti Ehituse ülesütlemine on tühine


Äripäev 22.02.2007

Pjotr Sedini firma OÜ Grove Invest leidis koos advokaatidega, et Eesti Ehituse ülesütlemise avaldus on tühine, teatas Grove Invest.

Järgneb firma teade:

22. veebruaril 2007.a. esitas Eesti Ehitus Grove Investile poolte vahel 20. septembril 2005.a. sõlmitud töövõtulepingu ülesütlemise avalduse.

Pjotr Sedini firma OÜ Grove Invest leidis koos advokaatidega, et Eesti Ehituse ülesütlemise avaldus on tühine. Töövõtulepingu sõlmimise eelselt oli Eesti Ehitusel aega 2 kalendrikuu jooksul tutvuda ehitusobjektiga ja selle ehitus-tehnilise seisukorraga. AS-le Eesti Ehitus esitati tellija poolt juba enne töövõtulepingu sõlmimist OÜ ARS Projekt poolt koostatud ehitusobjekti projektdokumentatsioon, mille kättesaamist ja millega tutvumist on oma allkirjaga ka AS Eesti Ehitus kinnitanud. AS Eesti Ehitus on ehitaja valimise konkursil osalemisel ja töövõtulepingus sõnaselgelt aktsepteerinud, et renoveeritava ehituse puhul ei ole mõeldav koheselt lõpliku projektdokumentatsiooni olemasolu. AS-i Eesti Ehitus poolt ehitusobjektil teostatav ehitustegevus ei ole reaalselt kunagi olnud tellijast tulenevalt takistatud. Eeltoodud asjaoludele tuginedes lasus AS-il Eesti Ehitus kohustus arvestada ehitustegevuses renoveeritava objekti iseärasusi.

Arvestades kirjeldatud asjaolusid ning fakti, et pooled sõlmisid fikseeritud hinnaga töövõtulepingu, soovis AS Eesti Ehitus pidevalt töövõtulepingu hinda ning tingimusi muuta, teades seejuures, et OÜ Grove Invest on peaaegu kõikide ehitatavate korterite osas sõlminud võlaõiguslikud ostu-müügi lepingud. OÜ-le Grove Invest ei olnud AS Eesti Ehitus ettepanekud vastuvõetavad eelkõige põhjusel, et AS Eesti Ehituse poolt pakutud täiendavate hindade suhtes puudusid igasugused kontrollivõimalused ja teiseks, oleks sellisel juhul ehitise lõpphind muutunud hoomamatuks. Pealegi on käesolevaks ajaks OÜ Grove Invest tasunud AS-le Eesti Ehitus enam kui 80% töövõtulepingu algsest hinnast. Vaatamata kõigele, pakkus OÜ Grove Invest AS-le Eesti Ehitus 21. veebruaril 2007.a. 35% kõrgemat hinda, kui pooled olid selles algselt kokku leppinud. OÜ Grove Invest tegi oma pakkumise olukorras, kus töövõtulepingu kohaselt oli ehitustööde valmimise tähtajaks 20. märts 2007.a. ning AS Eesti Ehitus ei ole käesolevaks ajaks dokumenteerinud ühtegi teostatud tööd.

Kirjeldatu taustal on OÜ Grove Invest seisukohal, et tegelikkuses ei suutnud AS Eesti Ehitus oma kohustusi töövtulepingu alusel nõuetekohaselt täita ja esitatud ülesütlemise avaldus rajaneb otsitud põhjustel ning oli OÜ-le Grove Invest ootamatu. OÜ Grove Invest ei saa alluda pahatahtlikele ja põhjendamata nõuetele tasuda AS-le Eesti Ehitus enam kui 77% esialgselt kokkulepitud ehitustööde hinnast.

OÜ Grove Invest teatab, et omab piisavalt kvalifitseeritud spetsialiste ning teeb kõik endast sõltuva korterite ostjate ees oma kohustuste täitmiseks. Juhul kui ülesütlemise avaldusega seonduvalt tekib OÜ-l Grove Invest kahju, nõuab OÜ Grove Invest AS-lt Eesti Ehitus kõikide kahjude hüvitamist.

Lõpetuseks märgib OÜ Grove Invest, et kui AS Eesti Ehitus peab ülesütlemisavaldust õiguspäraseks, siis on AS Eesti Ehitus kohustatud viivitamatult tagastama OÜ-le Grove Invest kõik viimase poolt tasutud summad.