Tallinn saab kolme linnamüüritorni omanikuks


BNS 21.02.2007

Tallinna volikogu kavatseb neljapäeval kuulutada vanalinnas kolm torni ja osa linnamüürist peremehetuks varaks, misjärel saab linn need enda omandusse võtta.

Vastavalt eelnõule on kavatseb volikogu peremehetuteks ehitisteks tunnistada Tallinna Kesklinnas asuva Nunnatorni, Saunatorni ja Kuldjala torni ning linnamüüri lõigu Nunnatornist Kuldjala tornini.

AS-i Restor eksperthinnangu kohaselt on tornide ja linnamüüri osa ehituslik väärtus 14,631 miljonit krooni. Maksumuses on arvestatud ehituskonstruktsioonide mahud ja tehniline seisukord ning viimase kümne aasta jooksul teostatud restaureerimistööd.

Asjaõigusseaduse kohaselt asi on peremehetu, kui see ei ole veel olnud kellegi omandis või omanik on valduse lõpetanud omandis loobumise tahtega. Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse järgi on peremehetu ehitise hõivamise õigus ja kohustus kohalikul omavalitsusel ja riigil valitsuse kehtestatud korras.

Tallinna volikogu tunnistas juba 2005. aasta märtsis peremehetuteks ehitiseteks Köismäe, Plate, Eppingi ja Grusbeke-taguse tornid ning Suurtüki tänavast põhja ja lõuna poole asuvad Tallinna linnamüüri lõigud.