Kohus jättis teisegi OÜ Primos Kinnisvara kaebuse rahuldamata


Pressiteade 20.02.2007

Tallinna ringkonnakohus otsustas jätta OÜ Primos Kinnisvara esitatud Kopli liinide alale hoonestusõiguse seadmise tingimusi puudutava kaebuse rahuldamata.

Kaebajal on õigus kuue päeva jooksul arvates kohtumääruse kättesaamisest hoonestusõiguse seadmise võlaõiguslik leping sõlmida. Kui selle aja jooksul lepingut ei sõlmita võib enampakkumise korraldaja pakkumise tulemused tühistada.

Ringkonnakohus leidis, et kaebus on ilmselgelt perspektiivitu. "Seega on tegemist juba teise juhtumiga, kui OÜ Primos Kinnisvara kaebajana kohtus kaotajaks jääb," ütles abilinnapea Taavi Aas. "Meenutagem, et paari nädala eest otsustas Tallinna halduskohus jätta rahuldamata Lasnamäe paekarjääri hoonestusõiguse konkursi asjus esitatud kaebuse. Kohtuotsused näitavad, et konkursitingimuste vaidlustamine oli mõlemal juhul täiesti põhjendamatu."

Linnavolikogu otsustas 2006. aasta oktoobris 16,8 ha suuruse nn Kopli liinide ala avaliku ja erasektori koostöös terviklikult rekonstrueerida ja esinduslikuks elupiirkonnaks muuta. Sel eesmärgil otsustati seada Sepa tn kvartali ja Sepa tn 17 kinnistule hoonestusõigus tähtajaga 99 aastat.

Kopli liinide ala hoonestusõiguse seadmiseks korraldatud avalikule kirjalikule enampakkumisele esitas seitsmest osalejast parima pakkumise OÜ Primos Kinnisvara, pakkudes hoonestusõiguse seadmise tasuks 211 miljonit krooni. Hoonestusõiguse tingimuseks oli ka see, et Enampakkumise võitja peab üürnikud teistesse eluruumidesse ümber majutama. Hoonestusõiguse omandaja ülesandeks jäi ka alale eskiislahendusest lähtuva detailplaneeringu koostamine.

Eelmise aasta augustis keelas halduskohus OÜ Primos kaebusele tuginedes linnavalitsusel Lasnamäe paekarjääri väljaarendamiseks korraldatud konkursi lõplike pakkumiste avamise ja lepingute sõlmimise.

OÜ Primos palus tühistada linnavalitsuse korralduse konkursi läbiviimiseks, kuna konkursi tingimused ei vasta tema hinnangul ühetaolise kohtlemise, avalikkuse, läbipaistvuse ja proportsionaalsuse põhimõtetele.

Lasnamäe paekarjääri ala korrastaja ja hoonestaja leidmiseks välja kuulutatud konkursile laekus kolm pakkumist.

Alale hoonestusõiguse seadmise eesmärgiks on kujundada endisest paekarjäärist heakorrastatud atraktiivne puhkeala. Hoonestusõiguse omandaja peab Pae puhkeala kompleksselt heakorrastama, endise paekarjääri puhastama ning kinnistule infrastruktuuri ning muud vajalikud ehitised rajama. Vastutasuks saab hoonestaja võimaluse osale alast korterelamud rajada.