Eelnõu jagaks tehnorajatiste talumiskohustuse kaheks

BNS 16.11.2006

Valitsuskabinet arutab neljapäevasel nõupidamisel tehnovõrkude ja -rajatiste talumise seaduse eelnõu, mis jaotab tehnovõrgud avalikeks ja erahuvidest lähtuvaks.

Avalikes huvides ehitatud tehnovõrkude puhul sätestab eelnõu talumiskohustuse, muude tehnovõrkude puhul reguleeritakse suhted eraõiguslike lepingute alusel, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Tehnovõrkude talumise eest tasu suurus on reguleeritud ainult avalikes huvides püstitatud tehnovõrkude talumise eest, ülejäänud juhtudel on tasu küsimus saavutatav kokkuleppega. Makstava tasu suuruse määramise aluseks on maa üheprotsendiline maamaksustamisväärtus, mis korrutatakse eelnõus toodud koefitsiendiga.

Koefitsientide suurus on kujunenud eelnõu menetlemise käigus. Eesti Energia on märkinud, et tasude maksmise kulu on 29-30 miljonit krooni aastas, prognoositavalt tasude maksmine talumise eest elektri hinda ei tõsta.

Võrguomanik ja kinnisasja omanik arveldavad autonoomselt omavahel ilma riigi sekkumiseta. Eelnõus on kehtestatud ka tähtajad, milliseks ajaks tuleb avaldus esitada ja milliseks ajaks tasu maksta.

Eelnõu sisaldab ka sätted tehnovõrkude rajamiseks. Juhul, kui on tegemist avalikes huvides ehitatava tehnovõrgu või -rajatisega, siis talumiskohustuse kehtestamiseks seatakse vastavate tehnovõrkude omanike kasuks sundvaldus, ehk võetakse vastu kohaliku omavalitsuse akt, milles näidatakse ära tehnovõrkude talumiskohustus.

Tehnovõrkude ja -rajatiste talumise seadust on ette valmistatud juba mitu aastat. Varasema plaani kohaselt oleks ühtse hüvitise alla kuulunud kõik tehnorajatiste alla jäänud maatükid.

Samasisulise seaduseelnõu on varem parlamendile esitanud ka opositsioon, kuid parlament lükkas eelnõu tagasi.