Kehtestatakse Admiraliteedi basseini äärse ala planeering

Tallinna pressiteenistus 31.10.2006

Tallinna linnavalitsus kavatseb kehtestada Admiraliteedi basseini ja
Mere pst vahelise ala detailplaneeringu, mis annab võimaluse rajada
vanalinna ja reisisadama naabrusesse 6,2 ha suurusele alale kuni
kuuekorruselised äri- ja eluhooned.

Abilinnapea Kalev Kallo sõnul luuakse planeeringu kehtestamisega
eeldused Tallinna ühe atraktiivseima piirkonna ümbersünniks
tühermaast inimkeskseks elukeskkonnaks.

Planeeritud maa-ala asub vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndis ja
vaatesektoris. Suurem osa planeeringualal asuvaist kinnistuist on AS
Ühendatud Kapital ja Skanska EMV AS kaasomandis, osa Tallinna linna
ja AS Tallinna Sadam omanduses.

Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneeringu kohaselt
jääb planeeritud kvartal alale, mille peamisteks juhtfunktsioonideks
on kesklinna mitmefunktsiooniline ja üldkasutatavate hoonete maa.
Ehitiste maksimaalne kõrgus maapinnast ei või ületada 6 korrust ja 24
meetrit.

Hoonestuse rajamisel tuleb tagada hoonete vaadeldavus kõigis
suundades, samuti tuleb tagada muinsuskaitseobjektide Püha Siimeoni
kiriku ja Rotermanni soolalao vaadeldavus. Piki Mere puiesteed ja
Ahtri tänavat on planeeritud rohestruktuuri koridor. Laeva tänava
äärde on planeeritud puiestee ja kergliiklustee. Jalakäijatele tuleb
luua ühendus kesklinnaga, parkimine tuleb lahendada soovitavalt
keldri- või soklikorrustel.

Planeeritud hoonestuse struktuur loob jalakäijatele mitmeid võimalusi
vanalinna ja sadama vahel liikumiseks. Admiraliteedi basseini äärne
ala on kavandatud rannapromenaadiks. Pärast detailplaneeringu
kehtestamist korraldatakse kvartalite hoonestuslahenduste leidmiseks
arhitektuurikonkursid. Planeeringukohaste teede ja tehnovõrkude
väljaehitamise ning haljastuse rajamise tagab arendaja.
Detailplaneeringu koostas K-Projekt AS.