SikaQuick®-506 FG, Mittevalguv kiirparandussegu 5-60 mm täideteks. Võib kasutada ilma korrosioonitõrjeseguta (tellitav profitoode)

Tootekirjeldus
SikaQuick-506 FG on ühekomponentne tsemendipõhine betooni parandusteks mõeldud kiirparandussegu, mis sisaldab korrosiooniinhibiitorit.

Kasutuskohad
SikaQuick-506 FG-d kasutatakse betoonfassaadide ja vastavate väliste betoonkonstruktsioonide parandustel.

 • Kaitsmaks betoonisarruseid korrosiooni eest.
 • Nakke- ja täiteseguna.
 • Nakkub Sika Ferrogard-903 inhibiitoriga töödeldud betooni peale.
 • Ei sobi sildade ääretugevduste jms. konstruktsioonide paranduseks.

Omadused

 • Korrosioonitõrje + nakkesegu + parandussegu koos = 1 toode = > 1 tööetapp.
 • Säästab tööaega ja on kergesti töödeldav.
 • Head püsivusomadused.
 • Võib töödelda 60 mm ühekorraga täites, laepindadel siiski 20 mm.
 • Hõlbus vormida, kujundada jne.
 • Lühike töötlemisaeg, kiiresti tarduv ka madalatel temperatuuridel.
 • Sisaldab korrosiooniinhibiitorit ja on sel viisil tõhusaks kaitseks sarrustele.
 • 6 tunni pärast on külmakindel.
 • Ei sobi pihustatavaks kiire kõvenemisreaktsiooni tõttu.

Kiirtöötlemisviis ja ooteajad
Ooteajad tööetappide vahel, kiire töötlemine

Betooni parandamine
2 + 2 +1 = ½ tööpäeva

Betooni parandamine pindamisseguga
2 + 2 + 1 = ½ tööpäeva

Betooni parandamine elastse õhekrohvina struktureerituna, 1 tööpäev

SikaQuick-506 FG

SikaQuick-506 FG

SikaQuick-506 FG

2 tundi

2 tundi

2 tundi

Sikagard 552 W-Aquaprimer

SikaQuick-507

Sikagard 552 W-Aquaprimer

2 tundi

2 tundi

2 tundi 

Sikagard Elastocolor W

Sikagard Elastocolor W

Sikagard 527 W Elastofill

1 tund

1 tund

4 tundi 

Sikagard Elastocolor W

Sikagard Elastocolor W

Sikagard Elastocolor W

 

 

1 tund

 

 

 Sikagard Elastocolor W

Tutvuda tabelis mainitud toodete tehniliste infolehtedega. Seda viisi kasutades toimib järgmine tööetapp järelhooldusena, muud järelhooldust pole vaja. Need ooteajad puudutavad tingimusi: +20 °C ja suhteline niiskus 75%, jahedamates tingimustes ooteajad pikenevad.

Kasutusjuhised
Eeltöötlus

Betoonipind peab olema kindel, tugev ja seal ei tohi olla naket nõrgendavaid kihte nt tsemendipiima või vormimääret. Vanad värvikihid, pinnakatted ja kahjustunud betoon eemaldatakse.
Eeltöötlusena soovitatakse kasutada nt meiseldamist, vesi-meiselpuhastust või liivapritsiga töötlemist. Roostetanud sarrused tuleb roostest puhastada puhtusastmeni SA 2,0. Liivapritsiga töötlemisest tekkinud tolm pestakse ära ja betoonalusniisutatakse enne parandustöö alustamist hoolikalt. Karedale pinnale saavutatakse parim nake.
Tähelepanu! Betoonisarruseid ja betoonaluspinda ei ole roostekaitse- ja nakkeseguga vaja eraldi pintseldada. Soovi korral võib kasutada roostekaitse-ja nakkesegu kihina Sika MonoTop 610 enne seguga SikaQuick-506 FG parandamist

Segamine
Valada puhtasse segamisnõusse esialgu vesi ja seejärel kuivsegu ning samaaegselt segada. Segada aeglaste pööretega trellsegistiga (< 500 p/min), kuni segu on plastne ja kergesti harjatav. Segamisaeg vähemalt 3 minutit.
ga ühele tasandile nt. kergelt niisutatud vildiga (temperatuuril +20 °C). Ei sobi hustatavaks kiire kõvenemisreaktsiooni tõttu.

Pealekandmine
SikaQuick-506 FG kantakse peale siluriga 5-60 mm kihtidena ja hõõrutakse pinnaga ühele tasandile nt. kergelt niisutatud vildiga (temperatuuril +20 °C). Ei sobi pihustatavaks kiire kõvenemisreaktsiooni tõttu.

Tööriistade puhastamine
Kõvenemata segu pestakse ära veega, kõvenenud toode eemaldatakse mehaaniliselt.

Tehnilised andmed
Toode

Tsemendipõhine korrosioonitõrjesegu betoonisarrustele ja täitesegu ilma spetsiaalset naket sisaldava inhibiitorita. 

Värvus
Hall pulber

Tihedus
1,85 kg/l valmis värske segu

Survetugevus
(+23 °C, suhteline niiskus 50%)
7 ööpäeva -> umbes 32 N/mm²
28 ööpäeva -> umbes 40 N/mm²
1 ööpäev -> umbes 13 N/mm²

Paindetugevus
7 ööp > 5,5 N/mm²
28 ööp > 7,0 N/mm²

Nakketugevus
≥ 1,5 N/mm² liivapritsiga töödeldud betoonil (28 ööpäeva, +23 °C)

Elastsusmoodul
18000 N/m² (+20 °C)

Külmakindlus
Kõrge (BE II / D-R järgi)

Kihipaksus
Minimaalselt 5 mm ja maksimaalselt 60 mm ühe kihina täitmisel, katusepinnal maksimaalselt 20 mm ühe kihina täitmisel.

Veeimavustegur
0,12 kg/m²

Terasuurus
1,3 mm

Segamisvahekord
Vesi: kuivsegu = 1 : 6,25-7,15 massiosadena => 3,5-4,0 liitrit vett 25 kg kuivsegu koti kohta.

Kasutustemperatuur
Aluspinna ja õhu temperatuur +5 °C…+30 °C. Parandusi ei tohi teha liiga külma ega kuuma ilmaga.

Töötlemisaeg
Umbes 20 minutit temperatuuril +20 °C (suhteline niiskus 75%)

Kulunorm
1 liiter värsket segu vajab umbes 1,55 kg kuivsegu, materjalikulu oleneb aluspinna kujust. 10 mm segukiht vajab 15-16 kg kuivsegu m² kohta.

Pakend
25 kg kott

Säilivus
Avamata originaalpakendis nõuetekohaselt ladustatuna vähemalt 12 kuud valmistamisest.

Ladustamine
Temperatuuril +5 °C…+30 °C, kaitstuna külma eest.

Ettevaatusabinõud
Keskkond

Ei tohi sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse. Kõvenenud toote keskkonnakahjulikkust kinnitavad andmed puuduvad.

Transpordiklass
Ei ole klassifitseeritud transportimise jaoks.

Jäätmete käitlemine
Järelvalve all põletamine jäätmekäitlusettevõttes. Täiesti tühjad pakendid võib suunata ümbertöötlemisele. Järgida kohalikke jäätmekäitluseeskirju. Kõvenenud toodet võib käidelda ehitusjäätmena.

Tähelepanu!
Enne toote kasutamist tuleb tutvuda ohutusjuhistega. Järgida tootja juhiseid.
Sisaldab tsementi. Ärritab hingamisorganeid ja nahka. Vältida tolmu sissehingamist. Tõsine silmade vigastamise oht. Silma sattumise korral loputada kohe rohke veega (15 min jooksul) ja pöörduda arsti poole.

Mürgisus
Vt. tooteohutuskaart.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samas konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimusellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldmüügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee