Sikasil®-E, Püsivalt elastne ühekomponentne silikoonvuugimass (tellitav profitoode)

Tootekirjeldus
Sikasil-E on püsivalt elastne ühekomponentne äädikhappepõhine silikoonmass. Kõvenemine toimub õhuniiskuse mõjul.

Kasutuskohad
Sikasil-E sobib suurepäraselt kasutamiseks objektidel, kus vajatakse suurt elastsust, temperatuuri- ja ilmastikukindlust ning puhtust
Näiteks:

 • Klaasitud ja aknatarindid
 • Pinnatihendus
 • Vibratsiooni mõju all olevad tihenduskohad
 • Klaastellised
 • Akvaariumid jm.

Ei tohi kasutada: 

 • Looduslikel kivimaterjalidel, nt. marmoril, graniidil, kvartsiidil jne., betoonil, kiududega tugevdatud betoonil ja krohvidel, sest tootest eraldub vulkaniseerumise ajal äädikhapet. 
 • Koos metallidega, nagu plii, vask, messing ja tsink, sest põhjustab korrosiooni. 
 • Eelpingestatud polüakrülaattoodetega, sest võib põhjustada pinge all murdumist. 
 • Orgaaniliste elastomeeridega (EPDM, APTK ja neopreen), sest võib põhjustada värvumist. 
 • Välispindade ehitus- ja deformatsioonivuukides mittepoorsetel silikaatmaterjalidel, nt. tellised ja keraamilised materjalid, sest vuugi ümber võib esineda mustust.

Omadused

 • Kinnitub hästi kuivale surveimmutatud, lakitud või värvitud puidule. (surveimmutusaine peab olema imbunud puidu sisse.)
 • Kinnitub hästi plastidele, nt.: epoksü, polüester
 • Nake muude plastidega on nõrgem.
 • Ei ole võimalik üle värvida.
 • Ei ole hallituskindel.
 • Kõveneb ilmastikutingimustest olenevalt 1-2 mm ööpäevas.
 • Keemiline plastsest elastseks muutumise reaktsioon algab vahetult pärast pea-lekandmist.
 • Kile moodustumine algab 15-25 minuti möödudes.

Kasutusjuhised
Eeltöötlus

Vuugi küljed peavad olema puhtad, kuivad, õli- ja rasvavabad ning nendel ei tohi olla lahtiseid osakesi. Alusega nõrgalt nakkunud laki- ja värvijäägid tuleb hoolikalt eemaldada. Lahtiste tükkide eemaldamiseks kasutada õlivaba suruõhku. Kõvad pinnad puhastada hoolikalt rasvast puhastusvahendiga Colma.

Vuukimine
Vältimaks õhumullide teket vuugimassi, hoida otsik vuugi suhtes õige nurga all. Vuuk vajutada kumeraks sobiva kujuga puidust vuukimispulga abil, mis on kastetud väga lahjasse pesuvahendilahusesse. Vuugi tasandamisel tuleb nakke tagamiseks vältida vee sattumist vuugi ja segu vahele. Kaitseteip eemaldada koheselt.

Tööriistade puhastamine
Veel kõvenemata vuugimass eemaldatakse töövahenditelt ja riietelt puhastusvahendiga Colma. Kõvenenud vuugimassi saab eemaldada ainult mehaanilisel

Tehnilised andmed
Toode

Ühekomponentne silikoonmass

Värvus
Värvitu

Tihedus
1,00 kg/l.

Shore A kõvadus
18

Tõmbetugevus
0,7 N/mm² (ISO 8339)

Rebenemistugevus
4,5 (N/mm)

Katkevenivus
300% (ISO 8339)

Lubatud deformatsioon
25%

Temperatuuritaluvus
-40 °C…+100 °C

Kasutustemperatuur
+5 °C…+40 °C (pinnad peavad olema kuivad ja jäätumata)

Kõvenemiskiirus
1-2 mm/ööp

Tolmukuiv
15-25 min

Säilivus
Avamata originaalpakendis minimaalselt 12 kuud.

Ladustamine
Kuivas ja jahedas ruumis (kuni +25 °C) õhukindlas pakendis.

Ettevaatusabinõud

Keskkond

Ei tohi sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse. Kõvenenud toode ei põhjusta keskkonnamõjutusi.

Transpordiklass

Jäätmete käitlemine
Järgida kohalikke jäätmekäitluseeskirju. Kõvenenud toodet võib käidelda ehitusjäätmena.

Tähelepanu!
Enne toote kasutamist tuleb tutvuda ohutusjuhistega. Järgida tootja juhiseid.

Mürgisus
Toote kõvenedes vabaneb äädikhapet. Ärritab nahka, silmi ja hingamisorganeid. Tagada piisav ventilatsioon. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samas konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimusellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldmüügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee