SikaBond®-T8, Veekindel, siluriga pealekantav elastne liim betoon- ja kivipõrandatele (tellitav profitoode)

Tootekirjeldus
SikaBond-T8 on tasandus- või hammassiluriga pealekantav tiksotroopne,
ühekomponentne polüuretaanliim.

Kasutuskohad
SikaBond-T8 on veetihe pehme liim.
Pehme veeisolatsioonimass. Sama toode tagab veeisolatsiooni ning plaatide limise. Liimib plaadid vanade plaatide, betoonpinna, pahteldatud pinna ja puidu peale. Kasutuskohtadeks on näiteks:

 • rõdud
 • terrassid
 • köögid
 • ruumid ja konstruktsioonid, mille korral vajatakse veeisolatsiooni liimitava pinnakatte alla.

Omadused

 • Lihtne peale kanda.
 • Veetihe liimimine.
 • Suurepärane nake betooniga, puiduga ja kiviga.
 • Parandab heliisolatsiooni, summutab ja isoleerib akustilisi võnkumisi.
 • Talub veidi ebatasaseid aluspindu.
 • Kasutusjuhised
 • Eeltöötlus
 • Aluspind peab olema puhas, kuiv, vaba tolmust kui ka lahtistest või nõrgalt kinnitatud osakestest, rasvast, õlist, värvist, tsemendipiimast, samuti muudest ainetest, mis võivad halvendada liimi naket. Aluspind peab võimaldama liimile piisavalt tugeva nakkepinna.
  Betoon-, tsementmört- ja kivipõrandaid, telliseid, keraamilisi plaate ja kiviplaate soovitatakse lihvida.

Pealekandmine
Sikabond-T8 kantakse pinnale kasutades hammassilurit (sälkude sügavus peab olema 2 korda suurem liimikihi lõplikust paksusest). Kanda liim pinnale ja veenduda, et õhk ei pääseks liimiga segunema.
Liim kantakse peale kahe eraldi kihina:
1. kiht toimib veeisolatsioonina, lastakse kuivada 20 tundi
2. kiht liimib plaadid paigale.
Maksimaalselt 30 minuti jooksul pärast SikaBond-T8 pealekandmist (+23 °C) pannakse liimitav ese alusele ja surutakse kergesti kinni. Kontrollitakse liimikihi lõplikku paksust, näiteks šablooni abil. Liimikihi minimaalne paksus on 1 mm. Valgumatuse tõttu nakkuvad keskmise raskusega esemed koheselt (näit. tellised, puust ehisdetailid ja paneelid, jne.) Raskemaid esemeid tuleb hoida paigal ajutise fiksaatoriga kuni liim kõveneb.

Tööriistade puhastamine
Kõvenemata Sikabond-T8 saab eemaldada näiteks ainega Sika Colma-Cleaner või tolueeniga. Kõvenenud ainet saab eemaldada ainult mehaaniliselt.

Tähelepanu!
• Sikabond-T8 ei tohi sattuda kokkupuutesse bituumeni või asfaldiga.
• Värske Sikabond-T8 ei tohi sattuda kokkupuutesse alkoholipõhiste toodetega, sest need tõkestavad normaalse vulkaniseerumise.
• Talvisel ajal võib SikaBond-T8 kõvenemine olla eriti aeglane nii sise- kui välistingimustes kasutamisel, sest et õhuniiskus võib olla väga madal.
• Sikabond T8 massiga ei tohi täita ega tasandada aluses olevaid ebatasasusi, ega teha kaldpindu nagu pahtlitüüpi paksude liimidega. Alus peab enne Sikabond T8 pealekandmist olema tasane.
• Sikabond T8 nakkub väga hästi enamiku materjalidega. Ka nende pindadega, kuhu see kogemata satub! Sikabond T8 ei nakku silikooni, tefloni, polüeteeni ja polüpropeeniga

Tehnilised andmed
Toode
Ühekomponentne, tiksotroopne, polüuretaanipõhine liim.

Värvus
Ooker

Tihedus
Umbes 1,34 kg/l.

Shore A kõvadus
Umbes 35 (+23 °C, suhteline niiskus 50%) 28 ööpäeva möödumisel.

Tõmbetugevus
100% venivusel: 1,2 N/mm² (+23 °C suhteline niiskus 50%)

Lõiketugevus
1,2 Mpa

Katkevenivus
> 400% (+23 °C, suhteline niiskus 50%) 28 ööpäeva möödumisel

Elastsuse taastuvus
> 90% (+23 °C, suhteline niiskus 50%)

Kuivamine
1. kiht 20 tundi (+23 °C, suhteline niiskus 50%)
2. kiht 24 tundi (+23 °C, suhteline niiskus 50%)

Kõvenemine
Umbes 3 mm/ööp (+20 °C)

Töötlemisaeg
Umbes 30 minutit (+20 °C)

Tolmukuiv
Umbes 60 minutiga

Kulunorm
1,0-1,4 kg/m²/kiht, olenevalt alusest

Temperatuuritaluvus
-40 °C…+80 °C

Töötemperatuur
Aluspinna ja õhu temperatuur +5 °C…+35 °C. Tuleb vältida vee kondenseerumist alusele kuivamise ajal.

Pakend
13,4 kg anum (umbes 10 liitrit)

Säilivus
Avamata originaalpakendis 12 kuud.

Ladustamine
Kuivas ruumis, temperatuuril alla +25 °C, kaitstuna külmumise eest.

Ettevaatusabinõud
Keskkond
Toode saastab veekogusid. Ei tohi sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse. Kõvenenud toote keskkonnakahjulikkust kinnitavad andmed puuduvad.

Transpordiklass
Jäätmete käitlemine
Utiliseeritakse ohtlike jäätmete käitlusettevõttes. Arvestada kohalikke
jäätmekäitluseeskirju. Täiesti tühjad pakendid võib suunata ümbertöötlemisele.

Tähelepanu!
Enne toote kasutamist tuleb tutvuda ohutusjuhistega. Järgida tootja juhiseid.

Mürgisus
Sisaldab isotsüanaate. Hingamisteedesse sattudes võib põhjustada ülitundlikkust. Vältida aine sattumist nahale ja silma. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samas konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimusellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldmüügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee