Sikagard® PoolCoat, Ühekomponentne lahustivaba värviline akrüülipõhine dispersioonvärv ujumisbasseinide jaoks. Sobiv kasutamiseks kokkupuutes joogiveega (tellitav profitoode)

Tootekirjeldus
Sikagard PoolCoat on ühekomponentne lahustivaba värviline akrüülipõhine dispersioonvärv, millel on hea veekindlus.

Kasutuskohad

 • Betoonist veemahutid
 • Vabalt ilmastikumõjude all olevad betoonipinnad, tsemendikrohvpinnad, kiud-tsementplaadid ja kloorkautšukpinnakatted
 • Avalikud ujumisbasseinid, mille puhastamiseks kasutatakse ainult kloori
 • Betoonist ujumisbasseinid
 • Veealused joogiveega kokkupuutumiseks tunnustatud konstruktsioonid.

Omadused

 • Hea värvusepüsivus
 • Ei kriidistu
 • Hea püsivusega päevitusõlide ja -määrete suhtes
 • Talub vett ja kemikaale
 • Võib värvida vana kloorkautšukvärvi peale
 • Sile kuivanud kiht on kergesti puhastatav ja desinfitseeritav
 • Pikemad hooldusvälbad
 • Sobiv kasutamiseks kokkupuutes joogiveega
 • Saadaval erinevates värvitoonides
 • Lahustivaba
 • Kergesti töödeldav.

Pindamismeetodid
Betoon:
Betoonipinnad tuleb liiva- või vesiliivapritsiga töödelda, seejärel kantakse peale Sikagard-720 EpoCem või SikaTop 120 tasandussegud, et tõkestada pinde mullistumist, põrandapindadel võib kasutada krunti EpoCem + pindamissegu Sikafloor-81 EpoCem. Kantakse peale Sikagard PoolCoat 2-3 kihti. Esimese kihi korral lisatakse 5% vett.
Tsementkrohv, kiudtsementplaat:
2-3 x Sikagard PoolCoat. Esimese kihi korral lisatakse 5% vett.
Vana kloorkautšuk- või mõni muu vana pinne:
1-2 x Sikagard PoolCoat.
Polümeerid:
Sikagard PoolCoat ei sobi klaaskiuga tugevdatud polümeeridest tehtud aluspindadele osmoosset rõhku põhjustava mullitamise tõttu. Sel korral palume võtta ühendust Sika tehnilise teenistusega.

Kasutusjuhised
Eeltöötlus
Pinnatav alus peab olema vaba tsemendipiimast ja teistest naket nõrgendavatest kihtidest, lahtistest osakestest, korrosiooni soodustavatest ainetest, õlist, määrdest, vormiõlist, naket nõrgendavatest või mittekokkusobivatest vabadest pinnakatetest. Puhastatud pinnad peavad olema tolmuvabad ja puutekuivad. Nakketugevus peab olema vähemalt 1,0 N/mm². Alusest sõltuvalt on näiteks kõrgsurvepesuriga pesemine või liivapritsiga töötlemine on pinna ettevalmistamiseks sobivad. Katsetegemine on soovitatav. Vee alla jäävaid tarindeid soovitatakse liivapritsiga töödelda.
Betoonaluspind peab olema vähemalt 4 nädalat vana. Betoonpind, millel on ebatasasusi, poore, auke ja avasid, tuleb esmalt tasandada pindamissegudega Sikagard-720 EpoCem või SikaTop 120, põrandatele võib kasutada krunti EpoCem + pindamissegu Sikafloor-81 EpoCem (vt. vastavaid infolehti).
Vana kloorkautšukvärvi peale värvides tuleb heas korras pinda karestada ja seejärel hoolega puhastada. Vana pinnakatte peale värvimise korral on katselapi tegemine alati soovitatav.

Segamine
Sikagard PoolCoat tarnitakse kasutusvalmina. Värv tuleb peale kanda lahjendamata, välja arvatud kruntimiskiht, mida võib lahjendada 5 massi% veega. Enne töötamise alustamist segada hoolikalt.

Pealekandmine
Sikagard PoolCoat kantakse peale lühikesekarvalise rulliga, pintsliga või õhuvaba pritsimisega (pritsi rõhk umbes 180 bar, düüs Ø 0,38 mm - 0,53 mm, pihustusnurk 40°-60°). Rulli kasutades tuleb peale kanda vähemalt 2 kihti, et kõik poorid täituksid.

Tööriistade puhastamine
Vahetult pärast kasutamist puhastada tööriistad veega.

Kaitsmine
• Värvimistööd ei tohi teha märgadele pindadele, vaid pindadel tuleb lasta kuivada enne värvimise alustamist. Vajadusel tuleb selle jaoks pindu kaitsta.
• Värvimistööd ei tohi teha vihma ajal.

Järelhooldus
• Kahe esimese kõvenemispäeva jooksul ei tohi pinnal tekkida kastet, mis kahjustab pinna lõplikku kõvenemist.
• Juhuks kui värvitud pinnale satub kõvenemise ajal vett, peab selle eemaldama kohe nt. veeimuriga või pühkelapiga.

Tehnilised andmed
Toode
Ühekomponentne lahustivaba akrüülipõhine dispersioonvärv.

Värvus
Ujumisbasseinidega sobivaid paljusid värvitoone värvitoonikaardi järgi (White, adriatic blue, lake green, green 21, blue 32). Muud värvitoonid tehases toonituna. Lõplik värvitoon võib värvikaardist mõnevõrra erineda.

Vastupidavus kemikaalidele
Kemikaalid: talub happelisi ja leeliselisi pesuaineid, desinfitseerimisaineid ja klooritud vett. Ei talu lahusteid.
Piirangud: kui vee kloori- või hapnikusisaldus on kõrge, on olemas värvimuutuste või kriidistumise oht. Sel juhul võib väljanägemise pärast uuesti pinnata. Kui veepuhastus tehakse elektrolüütilisel puhastamisviisil, siis ei soovitata Sikagard PoolCoat kasutada.
Tähelepanu! Puude ja taimede lehed võivad põhjustada värvumist.
Ettevaatusabinõud: kaitsmine, puhastamine.

Temperatuuritaluvus
Talub kuiva kuumust temperatuurini +60 °C, sooja vett ja niisket soojust temperatuurini +30 °C

Kasutustemperatuur ja õhuniiskus
Aluspinna ja õhu temperatuur minimaalselt +8 °C ja maksimaalselt +30 °C ja alati vähemalt 3 °C üle kastepunkti.
Värvi pealekandmise ja kuivamise ajal maksimaalne suhteline õhuniiskus 75%. Kondensvee/ kaste moodustumist tuleb vältida kuivamise ajal 2 ööpäeva jooksul, muidu võib see segada kelme moodustumist. Kuivamise ajal pinnale sattunud vesi tuleb eemaldada kohe nt. veeimuriga või pühkelapiga.

Tihedus
Umbes 1,3 kg/l.

Kuivainesisaldus
Umbes 47 mahu% ja umbes 60 massi%

Teoreetiline kelmepaksus
Teoreetiline kelme paksus kulunormi 0,1 kg/m² korral:
märja kelme paksus = 77 mμ => kuiva kelme paksus = 36 mμ

Kulunorm
Umbes 0,15 l/m2 kihi kohta => kuivkelme paksus 50 (mikronit), kulu on arvutatud koos 20% materjalikaoga.

Ooteajad
Ooteaeg pindamissegu töötlemise ja krundikihi vahel
Minimaalselt umbes 5 ööpäeva. tasandussegule tehakse järelhooldust tavaliselt 3 ööpäeva, mille järel oodatakse umbes 2 ööpäeva enne värviga katmist. Sika EpoCem toodete kasutamise korral võib alustada juba 1-3 ööpäeva möödudes.
Ooteaeg krundikihi ja värvimise vahel:
Minimaalselt 24 tundi, madalatel temperatuuridel (+8 °C…+12 °C) soovitatakse 2 ööpäevalist ooteaega kihtide vahel.
Täiesti kuiv:
14 ööpäeva pärast pinnakihi pealekandmist. Tuleb tagada õhuvahetus.
Kuivamise ajal tuleb kahe esimese päeva jooksul pinda kaitsta sademete/vee/kaste eest.

Pakend
3 l, 10 l ja 17,5 l anumad.

Ladustamine
Kuivas ja jahedas ruumis, kaitstuna külmumise eest.

Säilivus
Avamata originaalpakendis umbes 1 aasta.

Katsearuanded
KTW, Technology Centre Kerlsruhe, W 270 DVGW

Ettevaatusabinõud

Keskkond
Ei tohi sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse.
Toode on vähesel määral keskkonda saastav.

Transpordiklass

Jäätmete käitlemine
Utiliseeritakse ohtlike jäätmete käitlusettevõttes. Järgida kohalikke jäätmekäitluseeskirju. Täiesti tühjad pakendid võib suunata ümbertöötlemisele.

Tähelepanu!
Enne toote kasutamist tuleb tutvuda ohutusjuhistega.

Mürgisus
Nahale sattumise korral võib põhjustada ärritust. Ärritab silmi.
Vältida aine sattumist nahale ja silma.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samas konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimusellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldmüügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee