Sika Firesil®, Elastne põlemisprotsessi aeglustav tihendusmass tulepüsivusklassiga konstruktsioonidele (tellitav profitoode)

Tootekirjeldus
SikaFiresil on ühekomponentne, elastne, neutraalkõvenev silikoonvuugimass.

Kasutuskohad
Sika Firesil vuugimassi kasutatakse:

 • elastse tihendina tule levikut takistavatel ja tulepüsivatel klaaskonstruktsioonidel
 • tuleohutusnõuete alla kuuluvate tavaliste ehitusdetailide ühenduskohtadel
 • pindade tihendamisel olmetingimustes, tööstuses, autos, paadis jne.
 • elektroonikatööstuses
 • elevaatorite ja konteinerite valmistamisel
 • köökides ja vannitubades
 • varuväljapääsude tihendamisel
 • eraldusseinte tihendamisel
 • ventilatsioonikanalite tihendamisel
 • kaabliläbiviikude tihendamisel jms.

Omadused

 • Temperatuuritaluvus -50 °C…+200 °C pidevat kuumust, +1000 °C ühekordse koormusena lühiajaliselt tulekahjusituatsioonis.
 • Ei valgu.
 • Tolmukuiv umbes 30 minuti möödudes.
 • Kõveneb umbes 3-4 ööpäeva jooksul.
 • Ilma- ja vananemiskindel.
 • Hea temperatuuritaluvus.
 • Pragunemisohu tõttu ei soovitata kasutamiseks koos eelpingestatud plastidega.
 • Silikoonvuugist võib silikoonõli imbuda poorsetesse materjalidesse. Ei soovitata nt poorse marmori vuukimist.
 • Ei ole võimalik üle värvida.

Kasutusjuhised
Eeltöötlus
Vuugi küljed peavad olema puhtad, kuivad, õli- ja rasvavabad ning nendel ei tohi olla lahtiseid osakesi. Nõrgalt alusega nakkunud värvi- ja lakijäänused tuleb hoolikalt eemaldada, samuti rooste ja oksüdeerumisjäljed metallipindadelt.
Tulepüsivusklassiga konstruktsiooni vuukimisel tuleb arvestada põhjatäite põlemis-omadusi. Reeglina peab kasutama põhjatäidet, mis takistab vuukimissegu kinnitust vuugis kolmanda pinna / külje vastu. Riba peab oma mõõtudelt olema umbes 20% laiem kui vuugi laius.

Vuukimine
Padruni välisots lõigatakse keermete ülaservast lahti ja otsiku ots lõigatakse diagonaalselt vuugilaiuse suhtes parajaks, seejärel on padrun püstolis kasutamiseks valmis. Segu surutakse vuugi suunas, et vuugi täitumine vastu põhja ja servasid oleks maksimaalne ning et vuuki ei tekiks õhumulle. Pärast pealekandmist tasandatakse vuugi pind kummisiluri või lahjasse seebilahusesse kastetud vuukimisvardaga. Vertikaalsetes vuukides tasandatakse vuuk suunaga alt ülespoole.

Tööriistade puhastamine
Mittekõvenenud SikaFiresil eemaldatakse töövahenditelt ja riietelt puhastusvahendiga Colma või atsetooniga. Kõvenenud silikoonmassi saab eemaldada ainult mehhaaniliselt.

Tehnilised andmed
Toode
Ühekomponentne, elastne silikoonvuukimismass.

Värvused
Hall.

Konsistents
Hõlbus suruda, pehme pasta.

Tihedus
1,35 kg/l

Kõvadus Shore A järgi
Ligikaudu 24

Tõmbetugevus
1,2 N/mm² (DIN 53504-S1)

Katkevenivus
550% (DIN 53504-S1)

Taastumine
90%

Kõvenemine
Neutraalne.

Kokkutõmbumine
Kuivamise ajal 6,0%.

Hallitusevastane töötlus
Jah.

Temperatuuritaluvus
Püsiv soojus -50…+200 °C. Põlengu olukorras lühiajaliselt üle +1000 °C.

Tulepüsivus
Sika Firesil on testitud vastavalt NT FIRE 005 ja ISO 834 tulepüsivustestidele (testimisasutus: STATENS PROVNINGSANSTALT Rootsi Rahvuslik Testimisinsti-tuut).

Töötemperatuur
-20 °C…+40 °C

Kõvenemiskiirus
1 mm/ööp.

Tolmukuiv
10-30 minutit möödudes

Säilivus
Avamata originaalpakendis minimaalselt 12 kuud.

Ladustamine
Jahedas ja kuivas ruumis, temperatuuril maksimaalselt +25 °C.

Ettevaatusabinõud

Keskkond
Ei tohi sattuda veekogudesse, kanalisatsiooni ega pinnasesse. Kõvenenudtoode ei põhjusta keskkonnamõjutusi.

Transpordiklass

Jäätmete käitlemine
Järelvalve all põletamine jäätmekäitlusettevõttes. Järgida kohalikke jäätmekäitlus-eeskirju.
Kõvenenud toodet võib käidelda ehitusjäätmena.

Tähelepanu!
Enne toote kasutamist tuleb tutvuda ohutusjuhistega. Järgida tootja juhiseid.

Mürgisus
Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida aine sattumist nahale ja silma.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee