Sikagard® 63 N, Kaitsepinnakate raske keemilise koormuse ja korrosiooni vastu (tellitav profitoode)

Tootekirjeldus
Sikagard 63 N on kahekomponentne lahustivaba epoksüvaigul põhinev pmaterjal.

Kasutuskohad
Tugevat kulutamist taluv pinnakate, mis on välja töötatud kaitsma ehitisi mõõduka kuni raske keemilise mõjutuse ja korrosiooni vastu järgmistel aluspindadel:

 • betoon,
 • kivi
 • tsemendisegud
 • tsementi sisaldavad tasandussegud (mitte polümeeridega modifitseeritud)
 • epoksütsemendid (EpoCem)
 • kiudtsemendid
 • epoksüsegud
 • teras
 • alumiinium

Korrosioonitõrjepinnakattena

 • elektrijaamades ja alajaamades
 • reoveepuhastites
 • farmides
 • keemiatööstuses
 • ravimitööstuses
 • kiirguse mõju all olevates piirkondades.

Kasutatakse ka 

 • laomahutites ja elevaatorites isekandva voodri klaaskiusttugevduse osana, millel on pragude sildamise omadus.

Omadused

 • Lahustivaba
 • Hea keemiline vastupidavus
 • Head mehaanilised tugevusomadused.
 • Paksu pinnakatte kihi võib peale kanda ühe korraga
 • Kõvenemisel ei teki mahukahanemist
 • Ohutu kasutada kokkupuutes toiduainetega
 • Lihtne segada ja peale kanda
 • Võib peale kanda harjaga või rulliga
 • Moodustab sileda ühetasase pinna
 • Võib kasutada sildelaminaatide osana
 • Ei sobi kasutamiseks välimuse suhtes nõudlikel objektidel
 • Otsese päikesekiirguse mõjul koltub

Meetod
Tõhusaks korrosioonitõrjeks vajalik minimaalne pinnakatte paksus:
0,6 mm kuivkile => vähemalt 2 kihti, terasele 3 kihti.
Mineraalsetel aluspindadel ei tohi olla pooriauke ega õhumulle.

Kasutusjuhised
Eeltöötlus
Aluspind peab olema piisavalt tugev, tasane, tihe, kuiv ja vaba igasugusest lahtisest ainesest, õlist ja rasvast. Niiskusesisaldus < 4%. Teraspindu tuleb töödelda liivapritsiga (puhtusaste SA 2,5).
Väga tasased aluspinnad, puudulikult kinni olevad kihid ja õliga saastunud alad tuleb eemaldada mehaaniliselt (nt. liivapritsi või karestamisega). Pärast seda puhastatakse pind üleni kogu tolmu eemaldamiseks. Järgmiseks parandatakse kõik pinnas olevad kahjustused, mille järel pinnale laotatakse Sikagard-720 EpoCem ületasandusmört või Sikafloor-81 EpoCem tasandusmört.

Segamine
Lisada komponendi B kogus komponendile A kasutades purgi põhjale jäänud aine kraapimiseks maalripintslit või silurit. Segada hoolikalt madalate pööretega trellsegistiga (~300 p/min) ja vältida õhu kaasamist segusse. Jätta segu enne laotamist seisma umbes 3 minutiks.

Pealekandmine
Sikagard 63 N saab peale kanda pintsliga, nailonrulliga või siluriga. Ei tohi peale kanda pritsiga. Betoonaluspind peab olema vähemalt 4 nädalat vana.

Tööriistade puhastamine
Vahetult pärast kasutamist puhastada kõik tööriistad ja vahendid vedeldiga C. Kõvenenud ainet saab eemaldada ainult mehaaniliselt.

Tehnilised andmed
Toode
Lahustivaba kahekomponentne epoksüvaigupõhine pinnakate.

Värvused
Helehall, RAL 7032 laokaubana, muud värvused tellimisel.

Tihedus
1,35 kg/l (+20ºC, RH 50%)

Viskoossus
Komponent A tiksotroopne
Komponent B ~ 8500 mPas

Soojuspaisumistegur
7,5 x 10-5 (-10ºC…+40ºC)

Veeauru läbilaskvus
[μH2O] ~ 100000

Nakketugevus
betoon 3,5 N/mm² (ületab betoonaluse tõmbetugevust)
teras (liivapritsiga töödeldud) 24 N/mm²
alumiinum (söövitatud) 16 N/mm²

Segamisvahekord
87 massiosa komponenti A
13 massiosa komponenti B

Töötemperatuur
Aluse ja õhu temperatuur minimaalselt +10 °C (ja vähemalt +3 °C kastepunktist kõrgemal) ja maksimaalselt +30 °C. Õhu suhteline niiskus maksimaalselt 85% (ka öösel).

Ooteajad
Kihtide paigaldamise vaheline ooteaeg ei tohi olla üle 48 tunni. Muidu tuleb pinda enne uuesti pindamist karestada.

Töötlemisaeg
Sikagard 63 N töötlemisaeg erinevatel temperatuuridel (aluspind ja õhk): 

Temperatuur: +10ºC +20ºC

+30ºC

Töötlemisaeg:
30 min
20 min 10 min


Kulunorm
0,3-1,0 kg/m² kihi kohta, olenevalt aluspinna seisukorrast ja nõudest pinde paksusele. Teoreetiliselt on kuivkelme paksuse 100 μm (0,1 mm) kohta on kulu umbes0,15 kg/m². 

Kõvenemisaeg
Sikagard 63 N kõvenemisaeg erinevatel temperatuuridel (aluspind ja õhk):

Temperatuur: +10ºC +20ºC
Pinnatav 9 tundi 5 tundi
Jalakäijate liiklus 16 tundi 10 tundi
Täielikult kõvenenud 15 ööpäeva 9 ööpäeva


Pakend
10 kg, A+B komponendid kokku

Säilivus
Avamata originaalpakendis vähemalt 2 aastat valmistamiskuupäevast

Ladustamine
Kuivas ruumis niiskuse ja sademete eest kaitstult, temperatuuril +5 °C…+30 °C.

Katsearuanded
- Tunnustatud BUS poolt: katsearuanne nr.222.07.98
- EMPA süsteemid testitud pragude sildamise suhtes kooskõlas VWF
- ISEGA, ohutu kokkupuutes toiduainetega, katsearuanne nr. 10247 U96

Keemiline vastupidavus

Testitav aine Testimis-tempera-
tuur
Mõjutusaeg ja mõjutuse tulemus
  1 ööpäev 7 ööpäeva 30 ööpäeva 2 kuud 8 kuud 12 kuud
Atsetoon
20 A C
Akrüülnitriil
20 A
Äädikhappe ester (kontsentreeritud)
20 A C
Äädikhappe ester 20%

20
40

A
A
A
C
C
-
Ammoniaak 10%

20
40

A
A
A
A
A
AD 
AD
AD 
AD
AD 
AD
AD 
Benseen/tolueen/ksüleen 20 A A
Naatriumhüdroksiid (NaOH) 30%

20
40

A
A
A
A
A
A
A
A
Tsemendipiim (Ca(OH)2) (küllastatud)

20
40

A
A
A
A
A
A
A

A
AD 

Sidrunhape 20% 20
40
A
A
A
A
A
A
A
A
Kroomhape (H2CrO4) 20% 20
40
AD
AD
AD
AD
C
-
-
-
Pesuained
20
40
A
A
A
A
A
A
A
A
Destilleeritud vesi 20
40
60
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
AD 
A
A
AD 
A
A
AD 
Etanool 20
40
A
A
A
B
A
Etanool/vesi vahekorras 60:40 20 A A A
Sipelghape 10 % 20 A A A
Kütteõli (EMPA) 20
40
60
A
A
A
A
A
A
A
A

A
A

A
A
A
A
Hüdrovedelikud (nt. Arcosafe, Skydrol)
20
40
A
A
A
A
A
B
B
B
Soolhape (HCl) (küllastatud) AD 20
40
A
AD
AD
AD
AD
AD 
AD
BD 
AD
AD
Vesinikülihapend (H2O2) 5% 20 A A
Raud-III-kloriidi (FeCl3) 35% lahus
20
40
A
A
A
A
AD
AD 
AD
AD 
AD
AD 
AD
AD 
Raud-II-sulfaadi (FeCl4) 35% lahus
20
40
A
A
AD
AD
AD
AD 
AD
AD 

AD
AD 

AD
AD 
Naatriumhüpokloriti (Cl2) 14% lahus 20 A BD  BD 
Petrooleum 20
20
40
A
A
A
A
A
A
A
A
Piimhape 20% 20
40
A
A

A
A

A
AD
A
AD 
AD
AD 
AD
AD 
Virts 20
40
A
A
A
A
A
A
A
A
AD 
Metüületüülketoon (MEK) 20 A C
Lämmastikhape (HNO3) 20% AD AD 20
40
AD
AD

AD
AD

AD
AD
AD
AD
Oksaalhape (H2C2O4) 10% 20
40
A
A
A
AD
AD
AD 
AD
AD 
AD
AD 

AD
AD 

Bensiin (EMPA/TTV) (15% metanool) 20
40
A
A
A
A
A
A
A
A
AD 
Fosforhape (H3PO4) 40% AD 20
40 
A
AD
AD
AD
AD
AD 
AD
AD 
AD
AD
Kaaliumpermanganaat (KMnO4) 10% 20 A A AD AD  AD  AD 
Naatriumkloriidi lahus (NaCl) (küllastatud) 20
40
A
A
A
A
A
A
A
A
Naatriumsulfaadi lahus (Na2SO4) (küllastatud) 20
40
A
A
A
A
A
A
A
A
Soodalahus (Na2CO3) (küllastatud) 20
40 
A
A
A
A
A
A
A
A
Stüreen 20 A A
Väävelhape (H2SO4) 50%  20
40
AD
AD
AD
AD
AD
AD 
AD
AD 
AD
AD 
AD
AD 
Väävlishape (H2SO3) 5% 20
40 
A
A
A
AD
AD
AD 

AD
AD 

AD
AD
BD
BD 
Triklooretaan 20
40
A
A
A
A
A
A
A
A
Triklooreteen 20 A B
Viinhape 20%
20 A A
Tolueen 20
40
A
A
A
A
B
B
B
B
Vesi 20
40
60
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Muude ainete suhtes keemilise vastupidavuse kohta palume võtta ühendust meie Tehnilise teenistusega. A= on vastupidav pikaajalisele mõjutamisele, B= on vastupidav lühiajalisele mõjutamisele, C= ei ole vastupidav, D= on vastupidav, kuid pindes tekivad värvuse muutused.

Ettevaatusabinõud
Keskkond
Transpordiklass

Jäätmete käitlemine

Tühjad anumad võivad sisaldada ohtlikke aineosi.

Mürgisus

Vedelad või kõvenemata tooted võivad saastata põhjavett ja nende valgumine
kanalisatsiooni või veekogusse tuleb takistada.

Kasutaja vastutus

Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oloskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisimüügi-ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadavad.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee