Sikafloor®-1 MetalTop, Metalne kuivpuiste põranda tugevdamiseks (tellitav profitoode)

Tootekirjeldus
Sikafloor-1 MetalTop on metalne ”dry shake” tüüpi kuivpuiste betoonpõranda pinna kõvendamiseks. Sisaldab tsementi, metallisisaldusega kõva kivimaterjali, lisandeid ja pigmente

Kasutuskohad

 • Laod
 •  Jaotuskeskused
 • Tehased
 • Töökojad
 • Sorteerimiskeskused
 • Liiklusterminalid
 • Jäätmekäitluskeskused
 • Elektrijaamad
 • Tapamajad

Omadused
Eriti tugev kulutamist taluv mitteoksüdeeruv metalne kuivpuiste-pindekiht valatud põrandatele. Värskele betoonpõrandale pealekantuna ja sissehõõrutuna moodustab värvilise kulutamist taluva ja tasase pinna.

 • Eriti kulumikindel (testimisel on saavutatud kõrgeim kulumiskindluse klass):
 • Löögikindel
 • Hea õlide ja määrete taluvus
 • Kivimaterjali sertifikaat 25 aastaks
 • Väga pikaajaline põrand => kulusäästlik
 • Hooldusvaba
 • Antistaatiline
 • Mittetolmav
 • Kiiresti pealekantav
 • Saadaval erinevates värvitoonides
 • Kerge puhastada
 • Takistab kiudude väljumist kiudarmeeritud betoonpõrandatest

Kasutusjuhised
Eeltöötlus
Valubetooni tarnimise vaheajad peavad olema ühetaolised. Betooni survetugevus peab olema vähemalt 25 N/mm².

Segamine
Segamist ei ole vaja, sest toode on valmissegatud kuivpuiste.

Pealekandmine
Kui pealekandmine tehakse käsitsi, tuleb betoonivalu pinnale tõusev vesi eemaldada või lasta sellel aurustuda. Sikafloor-1 MetalTop puistatakse tasandatunipinnale ühtlaselt kahes järgus: 1. kihile 4 kg/m² ja 2. kihile 3 kg/m², kokku 7 kg/Lõplik pinna tasasus halveneb, kui Sikafloor-1 MetalTop kuivpuistet visatakse hooletult või kaugemalt kui 2 m.
Kasutades pealekandmiseks laserjuhitavat betoonpinna silumismasinat ja sellega ühendatud automaatset pealekandmisseadet, saab Sikafloor-1 MetalTop betoonile kanda ühe pealekandmisega ühtlaselt kohe pärast silumist 7 kg/m².

Hõõrumine/tihendamine
Esimese kattekihi hõõrumisele järgneb koheselt teise kihi puistamine ja hõõrumine. Hõõrutud pind hakkab kõvenema tavalisest kiiremini. Lõplikku viimistlust pooride sulgemiseks ja lainelisuse kõrvaldamiseks saab teha kas käsitsi või hõõrumismasinaga.

Järelhooldus
Järelhooldus ja lakkimine tehakse kohe pärast viimistlemist kasutades selleks betooni järelhooldusainet Sikafloor ProSeal.

Vuukimine
Vuukide sisselõikamise järel puhastatakse vedelad lõikejäätmed koheselt. Vuukimiseks võib kasutada sobivat Sikaflex vuukimismassi.

Kaitsmine
Pinda tuleb kaitsta kõvenemisreaktsiooni ajal, et see säiliks puhtana.

Tähelepanu!

 • Ühtlase värvitooni tagamiseks on oluline, et põranda valamine tehakse võimalikult puhtas ja kaitstud keskkonnas.
 • Sikafloor-1 MetalTop ühtlase pealekandmise juures on oluline õige ajastamine ja hõõrumistehnika.
 • Kuivpuiste pealekandmist ei saa teha tugeva õhuvooluga/tõmbetuulega kohas.
 • Betoonaluse sellised omadused nagu veesisaldus ja tsemendi kvaliteet võivad põhjustada mõnesugust värvimuutust.
 • Libisemise takistamist saab parandada keemilise vanandamisega.
 • Värvimuutused kuivamise ajal on tavaline ja oodatav selle töötlusviisi korral.
 • Lõplikul kuivpuistepindel esineb paigast sõltuvalt mõnesugune värvimuutus tulenevalt aluseks oleva betooni loomulikust värvimuutusest.

Tehnilised andmed

Toode
Tsementi, metallisisaldusega kõva kivimaterjali, lisandeid ja pigmente sisaldav kuivpuiste.

Kulumiskindlus
Väga hea (parim klassifikatsioon “Special” BS8204 järgi)

Elektrostaatilised omadused
Antistaatiline. Vastab antistaatilise põranda BS2050 nõuetele.
Lekketakistus < 2,0 x 106 oomi, testitud DIN 51953 järgi.
5000 V viiteaeg < 0,1 s.

Libisemiskindlus
Libisemiskindlus (BS8204 järgi):

  Normaalpind Keemiliselt vanandatud pind
Märg
30 50
Kuiv 65 65

Tuletõkkeomadused
Sikafloor-1 MetalTop ei sütti. Ei eralda mürgiseid gaase tulekahju ajal. Koostisosad ei tekita sädemeid.

Kulunorm
Sikafloor-1 MetalTop: 7 kg/m²
Sikafloor ProSeal: 10-12 m²/l

Pakend
25 kg kott

Ladustamine ja säilivus
Vähemalt 1 aasta nõuetekohaselt ladustatuna avamata originaalpakendis kuivades laoruumides (+5 °C … +30 °C).

Heakskiidud
British Board of Agrément Certificate No 97/3334

Ettevaatusabinõud

Keskkond
Transpordiklass
Jäätmete käitlemine
Tähelepanu!
Mürgisus

Kasutaja vastutus

Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samas konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldmüügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee