Lääne maavanem võttis vastu tuuleenergeetika teemaplaneeringu


BNS 26.03.2012

Lääne maavanem Innar Mäesalu võttis möödunud nädala reedel vastu tuuleenergeetika teemaplaneeringu, mille eesmärk on analüüsida strateegilisel tasandil tuuleenergeetika arendamise võimalusi maakonnas.

Teemaplaneeringu kehtestamise tulemusena selguvad maavalitsuse teatel tuuleenergeetika ruumilise arengu põhimõtted, elektrituulikute rajamiseks sobilikud maa-alad, elektri ülekandeliinide põhimõttelised asukohad ja planeeringu täitmise võimalused, sealhulgas ettepanekud kompensatsioonimehhanismideks kohalikule kogukonnale.

Teemaplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegiline hindamise (KSH) aruande avalik väljapanek toimub Lääne maavalitsuses ja maakonna omavalitsuskeskustes 2. aprillist 30. aprillini. Elektrooniliselt on teemaplaneering ja KSH aruanne kättesaadavad 5. juunini maavalitsuse kodulehel.

Igaühel on õigus esitada maavalitsusele ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi teemaplaneeringu ja KSH aruande kohta avaliku väljapaneku ajal. Teemaplaneeringu ja KSH aruande avalik arutelu toimub 5. juunil Lääne maavalitsuses.

Saare, Hiiu, Lääne ja Pärnu maavanemad sõlmisid 2009. aastal kokkuleppe taastuvenergia teemaplaneeringute koostamiseks ja planeeringute menetlemine on praegu pooleli kõikides maakondades.

Käina vallavolikogu otsustas märtsi algul jätta Hiiumaa tuuleparkide teemaplaneeringu kooskõlastamata. Samuti otsustas keskkonnaamet märtsis keskkonnamõju hindamise tulemusel jätta kooskõlastamata Saare maakonna tuuleenergeetika teemaplaneeringu.