Tallinn saadab volikokku vabaõhumuuseumi laienduse planeeringu


BNS 13.03.2012

Tallinna linnavalitsus kavatseb kolmapäevasel istungil saata volikogule kehtestamiseks Haabersti linnaosas asuvate Vabaõhumuuseumi tee 10 ja 12 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu, millega on kavas laiendada Eesti Vabaõhumuuseumi külastuskeskust.

Planeeringuga nähakse ette 79,98 hektari suurusel planeeringualal asuva vabaõhumuuseumi territooriumi ja selle lähiala kasutusvõimaluste mitmekesistamine ning Vabaõhumuuseumi tee 10 ja 12 kinnistutele ehitusõiguse määramine kokku kuni 11 uue maksimaalselt kolme maapealse korruse ja ühe maa-aluse korrusega ühiskondliku hoone ehitamiseks, kahe olemasoleva hoone laiendamiseks ning ühe hävinenud hoone taastamiseks endises mahus. Planeeringualal paiknevad 18 hoonet säilivad olemasolevas mahus. Kokku on kavandatud kaks sotsiaalmaa krunti.

Tallinna linnavolikogu otsuse eelnõu seletuskirja järgi taotletakse kavandatava tegevusega Tallinna üldplaneeringu muutmist, kuna detailplaneeringuga taotletakse looduskaitseseadusest tuleneva ranna ehituskeeluvööndi vähendamist osaliselt kuni 28 meetrini veepiirist.

Planeeritav ala asub Kopli lahe ääres ning paikneb ligikaudu 1,5 kilomeetri pikkuse ja ligikaudu 0,5 kilomeetri laiuse vööndina piki mereranda. Alal ei ole varem kehtestatud detailplaneeringut.

Vabaõhumuuseumi tee 12 kinnistu loodeosas paiknevad kaks viilhalli, millest ühes on katlamaja ja trafoalajaam. Hooned on amortiseerunud ja kavas lammutada. Kinnistu lääneosas paikneb suurem vabaõhumuuseumi teenindavate hoonete grupp, kus on kaks ühekorruselist viilkatusega laohoonet ning üks ühekorruseline viilkatusega fondihoidlahoone. Lisaks hoonetele paiknevad planeeringuala lääneosas üks ühekorruseline väikeplokkidest ja puidust tööriista-majanduskuur, üks ühekorruseline väike väravaäärne varjualune ning üks ühekorruseline viilkatusega puidust kuur.

Vabaõhumuuseumi tee 12 kinnistu keskosas asub 1870. aastal ehitatud kunagise Rocca al Mare suvemõisakompleksi kuuluv Šveitsi villa hoonetekompleks. Šveitsi villa on ehitatud kunagisest palkmajast kolmekorruseliseks mägimajakest meenutavaks hooneks. Teine hoone on Mechmershauseni suvila, mis on lihtsa fassaadiga ja madala viilkatusega ühekordne hoone, kus on praegu muuseumi konservaatorite tööruumid. Kolmas hoone on rikkaliku fassaadiga viilkatusega ühekorruseline Hagemeistri suvila, praegune esimene fondihoidla. Lisaks on hoonekompleksis veel tellistest kivikatusega alajaam ja puidust kuur.

Vabaõhumuuseumi sissepääsu juures paikneb ühekorruseline viilkatusega puitvoodriga väravahoone. Väravahoone vahetus läheduses asub kahekorruseline administratiivhoone.

Moodustataval esimesel krundil on ette nähtud lammutada krundi edelaosas paiknevad kaks viilhalli, kaks laohoonet ja fondihoidla hoone, mis jäävad uue külastuskeskuse hoonestusalale. Lisaks on kavas lammutada Rocca al Mare suvemõisa piiranguvööndis paiknev arhitektuuriliselt väheväärtuslik, mälestise vaatekoridori häiriv ja miljöösse sobimatu kuur. Krundil säilivad kaheksa hoonet olemasolevas mahus. Krundile on kavandatud üks ühekorruseline puidutöökoda ja üks ühekorruseline tall, kahest hoonest koosnev kuni kolme maapealse ja ühe maa-aluse korrusega külastuskeskus, kaks ühekorruselist festivaliküünide hoonet ning üks ühekorruseline teenindushoone. Lisaks on kavandatud kolm kuni kahekorruselist hoonet Rocca al Mare suvemõisa kompleksi ning laiendada kahte olemasolevat hoonet. Hoonete suurim lubatud kõrgus on maapinnast kuni 12 meetrit.

Teisel moodustataval krundil, kus asub Liberty suvemõisa hoonetekompleks, on kavas lammutada hoonetekompleksi juurde nõukogude ajal ehitatud ansamblisse sobimatud hooned ja rajatised, garaaž, kuur, veetorn, postvundamendid ja silikaattellistest monumentaalsein ning asfaltplatsid ja varemed. Detailplaneering näeb ette suvemõisa kompleksi kuuluva 10 hoone säilimise olemasolevas mahus. Lisaks on kavandatud üks kuni kahekorruseline suvemõisa pääslahoone ning nähakse ette Vana-Liberty suvila taastamine endises mahus vastavalt muinsuskaitse eritingimustele. Hoonete suurim lubatud kõrgus on kuni 10 meetrit maapinnast.

Planeeringualale kavandatakse 365 parkimiskohta sõiduautodele, lisaks 21 parkimiskohta bussidele ja 10 parkimiskohta matkaautodele. Parkimine on lahendatud avaparklates ja külastuskeskuse hoone all asuvas maa-aluses parklas.

Vabaõhumuuseumi tee 10 ja 12 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu algatamist taotles 2005. aasta novembris vabaõhumuuseum. Planeeringu koostas AS Pöyry Entec, praegune AS Entec Eesti.

Tallinna linnavalitsus kavatseb kolmapäeval volikokku saata ka Tallinna kesklinnas asuva 0,12 hektari suuruse maa-ala kohta koostatud Kauba 36 kinnistu detailplaneeringu, milles on määratud ehitusõigus kuni kolme maapealse ja ühe maa-aluse korrusega mitme korteriga elamu ehitamiseks ning krundi kasutamise tingimused.

Elamumaa sihtotstarbega Kauba 36 kinnistu kuulub P & R Elamu OÜ-le. Lisaks jääb planeeritud maa-alale osa Kauba tänava ja Rapla tänava maa-alast. Kauba 36 kinnistul asuvad kahekorruseline elamu ja abihooned. Krundil olevad hooned ja rajatised lammutatakse, selgub linnavolikogu otsuse eelnõu seletuskirjast.

Krundile rajatavasse hoonesse tuleb kuni 10 korterit ning kokku on kavandatud 10 parkimiskohta ehk iga korteri kohta on üks parkimiskoht. Hoone suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on määratud kuni 11 meetrit.

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 2007. aasta juulis eraisik, kes soovis ehitada Kauba 36 kinnistule nelja- kuni viiekorruselise elamu. Detailplaneeringu koostamise õiguse üleandmiseks on sõlmitud mullu oktoobris leping Tallinna linnaplaneerimise ameti, Projekteerimisbüroo Dialoog OÜ ja P & R Elamu OÜ vahel.

Linnavalitsus plaanib kolmapäeval lisaks vastu võtta Kesklinna linnaosas asuva 0,82 hektari suuruse maa-ala kohta koostatud Staadioni 1, Võistluse 3 ja Võistluse 7 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu.

Planeeringuga on kavas muuta Staadioni 1 ärimaa maakasutuse sihtotstarve 90 protsendi ulatuses elamu- ja 10 protsendi ulatuses ärimaaks, määrata Staadioni 1, Võistluse 3 ja Võistluse 7 kruntide kasutamise tingimused ja ehitusõigus Staadioni 1 krundile ühe kuni kaheksa maapealse ja ühe maa-aluse korrusega ning ühe kuni kuue maapealse ja ühe maa-aluse korrusega hoone rajamiseks, Võistluse 3 krundile kuni kuue maapealse ja kahe maa-aluse korrusega ja Võistluse 7 krundile kuni nelja maapealse ja ühe maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks.

Detailplaneeringus on tehtud ettepanek muuta Tallinna üldplaneeringu kohane ettevõtluse segahoonestusala ja väikeelamute ala planeeritava maa-ala piires korruselamute alaks, nähtub linnavalitsuse korralduse eelnõust.

Elamumaa sihtotstarbega Võistluse 3 kinnistu kuulub Compakt Kinnisvara OÜ-le, ärimaa sihtotstarbega Staadioni 1 kinnistu AS-ile Eesti Talleks ja elamumaa sihtotstarbega Võistluse 7 kinnistu OÜ-le Veerenni 31. Lisaks jääb planeeritud maa-alale osa Tallinna linnale kuuluvast transpordimaa sihtotstarbega kinnistust Juhkentali tänava lõik Liivalaia tänava ja Odra tänava vahel ning Püssirohu tänav ja Võistluse tänav.

Riikliku ehitisregistri andmetel paikneb Võistluse 3 kinnistul kaks kahekorruselist elamut. Üks hoonetest on põlenud ja seda elamiseks ei kasutata. Krunt on hooldamata. Staadioni 1 kinnistul tegutseb City Motors AS. Krundil asub mitu hoonet, mis kõik on heas seisukorras. Võistluse 7 maa-alal paiknevad väga halvas seisus üksikelamu ning kuur. Krunt on hooldamata.

Väike osa planeeritud maa-alast jääb arheoloogiamälestiseks tunnistatud asulakoha kaitsevööndisse. Mälestise kaitsevöönd on 50 meetrit.

Staadioni 1 krundile kavandatud hoonetesse on kavandatud kokku kuni 81 korterit. Parkla on ette nähtud oma krundile, hooneid ühendavale maa-alusele korrusele. Võistluse 3 krundile kavandatud korterelamusse on kavandatud kuni 36 korterit. Parkla on ette nähtud oma krundile maa-alustele korrustele. Võistluse 7 krundile rajatavasse korterelamusse tuleb kuni kaheksa korterit. Parkimiskohad on kavandatud maa-alusele korrusele. Kokku on kruntidele planeeritud 163 parkimiskohta.

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 2008. aasta jaanuaris Compakt Kinnisvara esindaja. Planeeringu koostas K-Projekt AS.