Tallinn võtab vastu Haabersti elamurajooni planeeringu


BNS 31.01.2012

Tallinna linnavalitsus kavatseb kolmapäevasel istungil vastu võtta Haabersti linnaosas asuva Riigimaa 40 kinnistu planeeringu, millega Merko Ehituse tütarfirma Woody plaanib rajada kokku 18 korterelamut ja kaks alajaama.

Planeeringuga nähakse ette jagada 7,98 hektari suurusel planeeringualal asuv Riigimaa 40 kinnistu 10 elamumaa, kolmeks transpordimaa ja kaheks tootmismaa sihtotstarbega krundiks ning määrata moodustatavatele elamumaa kruntidele ehitusõigus kokku 18 kuni nelja maapealse korrusega korterelamu ning tootmismaa sihtotstarbega kruntidele kahe ühe maapealse korrusega alajaama ehitamiseks.

Planeeritav ala asub Pikaliiva piirkonnas, mis on linnavalitsuse korralduse eelnõu seletuskirja järgi aktiivses arendusfaasis olev piirkond. Planeeringuala kohta ei ole varem detailplaneeringut kehtestatud.

Elamumaa sihtotstarbega Riigimaa 40 kinnistu on hoonestamata ja see kuulub OÜ-le Woody, mille omanik on Krediidiinfo andmeil AS Merko Ehitus.

Osaliselt jääb alale elamumaa sihtotstarbega Pikaliiva 19 kinnistu, mille omanik on kinnistusraamatu andmeil riik. Kinnistu riigivara valitsejaks on määratud keskkonnaministeerium. Osaliselt jääb alale ka sihtotstarbeta Paldiski maantee 118a kinnistu, mille omanik on AS Süda Maja.

Planeeringualale kavandatakse kokku 324 parkimiskohta.

Detailplaneeringu algatamist taotles 2007. aasta septembris Woody. Detailplaneeringu koostas Linnaruumi OÜ.

Samuti kavatseb linnavalitsus kolmapäeval saata linnavolikokku kehtestamisele Põhja-Tallinna linnaosas Pelguranna asumis asuva Randla 6 kinnistu detailplaneeringu, millega nähakse ette muuta 0,51 hektari suurusel planeeringualal asuva kinnistu tootmismaa sihtotstarve elamumaaks ning määratakse krundile ehitusõigus ühe kuni viie maapealse ja ühe maa-aluse korrusega 45 korteriga elamu ehitamiseks.

Lisaks moodustatakse reformimata riigimaast sotsiaalmaa sihtotstarbega krunt.

Randla 6 kinnistu kuulub Kanfast OÜ-le.

Lisaks jääb planeeritavale alale reformimata riigimaad. Kinnistul asuvad mittetöötav katlamaja ja boilerjaam. Maa-alused kütusehoidlad likvideeriti tunamullu augustis.

Tallinna hädaolukorra riskianalüüsi järgi asub nimetatud kinnistu AS-i Paljassaare Kalatööstus ohualas raadiusega kuni kaks kilomeetrit. Kinnistu asub võimaliku ammoniaagilekke ohualas, kus õnnetuse tagajärjel võib tekkida gaasipilv.

Planeeringualale on planeeritud 52 parkimiskohta, neist 47 kohta hoonesse ja viis kohta krundile.

Detailplaneeringu algatamist taotles 2006. aasta oktoobris OÜ Goldlux, planeeringu koostas FE Arhitektid OÜ.

Samuti plaanib linnavalitsus istungil algatada Haabersti linnaosas Õismäel Järveotsa tee 14a, 16a ja 16b kinnistute ning lähiala detailplaneeringu koostamise.

Detailplaneeringu eesmärk on sotsiaalmaa sihtotstarbega Järveotsa tee 14a, 16a ja 16b kinnistute ning reformimata riigimaa ümberkruntimise teel moodustada kaks ärimaa, kaks sotsiaalmaa, kaks tootmismaa ja kaks transpordimaa sihtotstarbega krunti ning määrata moodustavatele ärimaa sihtotstarbega kruntidele ehitusõigus kahe kuni kolme maapealse korrusega ning ühe kuni kahe maapealse korrusega ärihoone ehitamiseks. Planeeritava maa-ala suurus on 2,22 hektarit.

Kavandatava planeeringulahendusega taotletakse Tallinna üldplaneeringu muutmist juhtotstarbe osas, muutes maakasutuse metsade, parkide ja looduslike haljasalade alast ettevõtluse segahoonestusalaks.

Järveotsa tee 14a kinnistu kuulub Kinnisvaramees OÜ-le, Järveotsa tee 16a kinnistu ja Järveotsa tee 16b kinnistu omanik on tulundusühistu Haljus. Kõigi kinnistute sihtotstarve on sotsiaalmaa. Lisaks jääb planeeringualale osa elamumaa sihtotstarbega Järveotsa tee 14 kinnistust, mis kuulub kinnistusraamatu andmeil hooneühistule Järveotsa tee 14 ning reformimata riigimaad.

Planeeritavad kinnistud on hoonestamata. Planeeringualale kavandatakse 61 parkimiskohta.

Detailplaneeringu algatamist taotles 2010. aasta aprillis OÜ Roheline Oaas. Detailplaneeringu eskiisi koostas OÜ Puusepp & Mänd.