Tallinna Linnavolikogu kinnitas Pirita linnaosa arengukava


Pressiteade 27.01.2012

Tallinna Linnavolikogu viimasel istungil kiideti heaks Pirita linnaosa arengukava, mis määratleb Pirita linnaosa võimaliku arengu kuni aastani 2016.

Arengukava koostamise eesmärk oli eelkõige täpsustada linna arengudokumentides seatud sihte vastavalt linnaosa eripäradele ning luua alus linnaosa plaanipärasele arengule ja selle rahastamisele, lähtudes linnaosa arenguloogikast ja arvestades linna strateegiliste ja tegevuskavaliste arengudokumentide seisukohtadega, linna ja linnaosa elanike avalike huvidega ning linna rahaliste võimalustega.

Arengukava sisaldab Pirita linnaosa hetkeolukorra analüüsi, linnaosa arengueelduste koondanalüüsi, visiooni, strateegilisi arengusuundi ning eesmärke, tegevuskava koos riskide maandamise käsitlusega, arengukava seiret ja arengukava edukuse hindamiseks mõõdikute süsteemi.

Pirita linnaosa vanema Tiit Teriku sõnul mindi arengukava koostamise juures võimalikult laiapõhjalist teed, mis tähendab, et kaasati paljusid erinevaid huvigruppe. „Arengukava koostamiseks loodi mitmed töörühmad, mis tegelesid erinevate, arengukavas käsitlemist leidvate aspektidega. Oma esindajad olid töörühmades nii linnaosavalitsusel, Pirita halduskogul kui ka Pirita kodanikeühendustel. Arengukava koostamise käigus oli ka ülejäänutel kodanikel võimalus sõna sekka öelda ning esitada muudatusettepanekuid,“ selgitas Terik. Arengukava koostamiseks moodustas Pirita Linnaosa Valitsus viis töörühma, kuhu kokku kuulusid 49 töörühma liiget.

Käesoleval aastal on arengukavas lisaks mitmetele muudele ettenähtud tegevustele valmimas Pirita Spordikeskuse tervisespordihoone, samuti on koostamisel Pirita ranna ja parkmetsa detailplaneering ning ranna infrastruktuuri parandamine, rekonstrueerimisele läheb Piritat ja Viimsit ühendav Ranna tee. ette võetud Pirita rannaala detailplaneeringu loomine ja ranna infrastruktuuri arendamine.

Linnaosa vanem leiab, et arengukava on eelkõige maksimum, mida soovitakse lähiaastatel realiseerida. „See on töödokument, laiemalt öeldes hulk suurepäraseid mõtteid ja visioone sellest, millisena soovitakse Pirita linnaosa näha, arvestades sealhulgas reaalseid võimalusi nende soovide teostumiseks. Arengukava hakatakse igal aastal täiendama ning üle vaatama, see pole kindlasti dokument, mis jääks kapi otsa tolmu koguma, vaid peaks olema juhiseks meie linnaosa edasisel arengul,“ lausus Terik.