Tallinna volikogu kehtestas mitu elu- ja ärihoonete planeeringut


BNS 26.01.2012

Tallinna linnavolikogu kehtestas oma neljapäevasel istungil mitu planeeringut, mis näevad ette Tallinna Kesklinna ja Põhja-Tallinna linnaosas uute elu- ja ärihoonete ehituse.

Valgevase tänav 11, 11a ja Kotzebue tänav 22c kruntide ning lähiala detailplaneeringuga antakse võimalus rajada 0,9 hektari suurusele planeeringualale Kalamaja asumis viis kuni nelja maapealse ja ühe maa-aluse korrusega korterelamut, üks kuni kolme maapealse korrusega äripindadega korterelamu ja üks kuni kolme maapealse ja ühe maa-aluse korrusega korterelamu.

Ühtlasi täpsustatakse olemasoleva kolmekorruselise korterelamu ehitusõigust. Kruntidele on kavandatud ka laste mänguväljakud ja rohke haljastusega õuealad.

Kokku on ehitatavatesse hoonetesse planeeritud 72 korterit ning planeeringualale on kavandatud 99 parkimiskohta.

Planeeritav ala asub Vabriku, Valgevase, Tööstuse, Vana-Kalamaja ja Kotzebue tänavaga piiratud kvartalis. Planeeritavale alale jääb arheoloogiamälestiseks tunnistatud 13.–16. sajandi asulakoht, ühtlasi jääb planeeringuala Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndisse.

Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga. Detailplaneeringu koostamist taotles 2003. aastal AS Hansa Capital, planeeringu koostas K-Projekt AS.

Kesklinnas Nafta ja Filmi tänava vahelisel alal asuva 1,1 hektari suuruse maa-ala kohta koostatud Nafta 3 ja 3a kinnistute ning lähiala detailplaneeringuga on ette nähtud moodustada planeeritud maa-alale seitse krunti ning määratud ehitusõigus ja kruntide kasutamise tingimused tänavate, alajaama, nelja äriruumidega elamu, ühe elamu ja veel ühe hoone rajamiseks, mis võib olla kas ärihoone, sotsiaalfunktsiooniga hoone või äri- ja sotsiaalfunktsiooniga hoone. Hoonetele on lubatud ehitada soklikorrus ja kuni viis maapealset korrust.

Ektornet Residential Estonia OÜ-le kuuluva Nafta 3 kinnistu maakasutuse sihtotstarve on elamumaa. Kinnistul asuvad kahekorruseline elamu ja kuurid. Tallinna linnale kuuluval sotsiaalmaa sihtotstarbega Nafta 3a krundil asuvad kivist laohooned, mis on amortiseerunud ja on ette nähtud lammutada. Nafta 1b katastriüksuse ning kinnistu Nafta tänava ja Filmi tänava maakasutuse sihtotstarve on transpordimaa ja kinnistud kuuluvad Tallinna linnale. Kogu planeeritud ala on praegu heakorrastamata.

Ehitatavatesse hoonetesse on kavandatud kokku 114 korterit. Planeeritud hooned ei varja vaadet vanalinnale.

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 2003. aasta märtsis eraisik. Planeeringu koostamise ja koostamise rahastamise õigus on 2004. aastal üle antud OÜ-le Keverk.Detailplaneeringu koostas OÜ R-Konsult.

Kesklinnas asuva 0,12 hektari suuruse maa-ala kohta koostatud Pärnu maantee 21 kinnistu detailplaneeringuga antakse ehitusõigus lisaks krundil olevale kuuekorruselisele hoonele veel ühe kuni kuue maapealse ja ühe maa-aluse korrusega korteritega ärihoone ehitamiseks.

Planeeringu koostamise algatamist taotles OÜ Jalgur. Detailplaneeringu koostas Linnaruumi OÜ.