Tartu määras projekteerimistingimused reoveest biogaasi tootmiseks


BNS 24.01.2012

Tartu linnavalitsus määras oma teisipäevasel istungil projekteerimistingimused AS-i Tartu Veevärk reoveepuhasti bioloogilise osa laiendamiseks ja filtersüsteemi rekonstrueerimiseks, tingimustega loodi võimalus setetest biogaasi tootmiseks.

Linnavalitsuse korralduse kohaselt on biogaasi võimalik kasutada elektri, soojuse ja sooja vee tootmiseks.

Tartu reoveepuhasti bioloogilise osa laiendamise ja filtersüsteemi rekonstrueerimistööde käigus pole kavas hooneid rajada. Töö toimub valdavalt olemasolevate lahtiste mahutite piires, lisanduvad reovee jaotuskambrid ning mahutitevahelised tehnoloogilised torustikud ja kaablid. Heitvee filtersüsteemi jaoks rekonstrueeritakse olemasolev, seni kasutusele võtmata raudbetoonist ligi 3,5 meetri sügavune kontaktreservuaar mahuga ligi 1500 kuupmeetrit, mis asub järelsetitite ja reoveepuhasti väljavoolukambri vahel.

Taotletud tegevuse tulemusena akumuleeritakse reoveest jääkaktiivmudasse täiendavalt lämmastikku ja fosforit, mille tulemusena puhastist väljub puhtam heitvesi. Jääkaktiivmuda suunatakse settekäitlusse ehitatavas metaantankis.

Heitveest filtreeritakse kangasfiltrite abil täiendavalt välja ka heljumit. Filtritest eraldatav heljum suunatakse reoveepuhasti settekäitlussüsteemi. Prügilasse ladestatavate jääkainete kogused tegevuse tulemusel ei suurene.

Kuna reoveepuhasti bioloogilise osa laiendamine ja filtersüsteemi rekonstrueerimistööd keskkonnale olulist mõju ei avalda, ei algata linn ka projekti keskkonnamõju hindamist.

Tartu abilinnapea Raimond Tamm on varasemalt öelnud, et Tartus on plaanis sel aastal käivitada Tartu Veevärgi reoveest ja Aardlapalu pürgila prügilagaasist biogaasi tootmine.

Tartu reoveepuhasti asub Tartu linna lõunaservas Ropka tööstuspiirkonnas aadressil Tähe tänav 118.