Tallinn võtab vastu võtta kahe elurajooni planeeringu


BNS 10.01.2012

Tallinna linnavalitsus kavatseb kolmapäevasel istungil vastu võtta kesklinnas ja Haaberstis asuvate elurajoonide planeeringud, mis võimaldavad antud kinnistutele korterelamute, ärihoonete ja lasteaedade ehitamist.

Tallinnas aadressil Magasini 35 asuva kinnistu omanik on Riigi Kinnisvara AS (RKAS), kes kavandab maa-alale eralasteaeda, korterelamuid ja ärihooneid.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on moodustada Magasini 35 kinnistust kokku 19 krunti - seitse elamumaa, kuus ärimaa ja neli sotsiaalmaa krunti, sealhulgas üks ühiskondlike ehitiste maa krunt, kolm üldkasutava maa ning kaks transpordimaa krunti.

Planeeringuga määratakse kruntide kasutamistingimused ja ehitusõigus kuni kahe maapealse korrusega eralasteaia, 11 kuni kolme maapealse ja ühe maa-aluse korrusega korterelamu, viie kuni nelja maapealse ja ühe maa-aluse korrusega ärihoone ja ühe kuni kolme maapealse ja ühe maa-aluse korrusega ärihoone rajamiseks.

Planeeritav maa-ala asub Veerenni asumis, Magasini tänava ja rajatava Lõunaväila vahelisel alal. Tegemist on praeguse Tallinna vangla territooriumiga. Magasini 35 krundil paiknevad ühe- kuni kahekorruselised hooned on amortiseerunud ja need on kavas pärast vangla uude asukohta üleviimist lammutada.

Planeeritava maa-ala kohta kehtib detailplaneering, millega kavandati alale Tallinna vangla kompleksi. Planeeringut pole aga ellu viidud ja praegu puudub selleks ka vajadus, kuna Tallinna vangla on plaanis üle viia.

Magasini 35 kinnistu detailplaneeringu kehtestamisel muutub praegu kehtiv planeering kehtetuks. RKAS taotles detailplaneeringu koostamise algatamist 2008. aasta detsembris. Planeeringu eskiisi koostas ja vormistas K-Projekt AS.

Tallinna linnavalitsus kavatseb kolmapäevasel istungil vastu võtta ka Haabersti linnaosas asuva Astangu 7 kinnistu detailplaneeringu, mille eesmärgiks on samuti luua võimalused alale korterelamute, ärihoone ja lasteaia ehitamiseks.

Planeeritava maa-ala suurus on 8,37 hektarit. Alale on kavandatud üks kuni kaheksakorruseline, kaks kuni viiekorruselist, kaheksa kuni neljakorruselist ja viis kuni kolmekorruselist korterelamut, kahekorruseline lasteaiahoone, kaks kuni viiekorruselist ärihoonet ja üks ühekorruseline ärihoone.

Parkimine on planeeritud peamiselt hoonete maa-alustele korrustele.

Astangu elurajooni äärealal paiknev planeeringuala on hoonestamata, kohati võssa kasvanud, liigniiske, valdavalt lehtpuude ja üksikute okaspuudega. Planeeringuala kontaktvöönd on hoonestatud valdavalt viie-, kaheksa- või 14-korruseliste elamutega.

Planeeritav piirkond on monofunktsionaalne ja ühistranspordiga hästi varustatud. Lähim rekreatsiooniala on Harku järv koos puhkealaga.

Detailplaneeringu algatamist taotles OÜ Merces. Detailplaneeringu eskiisi koostas K-Projekt AS.

Ühtlasi on linnavalitsusel kavas võtta Lasnamäe linnaosas aadressil Betooni 18 asuva kinnistu detailplaneering, millega on kavandatud kokku kuni 14 hoonele ehitusõiguse määramine.

Kavas on ehitada kaks ühekorruselist tootmishoonet, kuus kuni viiekorruselist tootmishoonet ja kuus kuni viiekorruselist tootmis- või äri- ja tootmishoonet.

Planeeringualasse jääva Betooni tänav 18 kinnistu pindala on 76.346 ruutmeetrit ja sihtotstarve on tootmismaa. Kinnistu omanik on Betooni Kinnisvara OÜ. Planeeringualasse jääb ka reformimata riigimaa, mis paikneb Betooni 18 kinnistu ning Betooni 20 ja 20a kinnistute vahel.

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles Universal Industries OÜ.