Kadriorgu kavandatakse uusi korterelamuid


Pressiteade 22.12.2011

Tallinna linnavalitsus otsustas esitada linnavolikogule kehtestamiseks Nafta tn 3, 3a kinnistute ja lähiala detailplaneeringu.

Detailplaneering võimaldab rajada 1,1 ha suurusele maa-alale neli äriruumidega elamut, ühe elamu ja veel ühe hoone, mis võib olla kas ärihoone, sotsiaalfunktsiooniga hoone või äri- ja sotsiaalfunktsiooniga hoone. Hooned võivad olla kuni viiekorruselised ning parkimiskohtadele ja panipaikadele kavandatud soklikorrusega. Rajatavatesse hoonetese on kavandatud kokku 114 korterit.

Detailplaneeringu koostas osaühing R-Konsult. Planeeritud maa-ala asub Kesklinnas Nafta ja Filmi tänava vahelisel alal. Ektornet Residential Estonia OÜ-le kuuluva Nafta tn 3 kinnistu maakasutuse sihtotstarve on elamumaa. Sotsiaalmaa sihtotstarbega Nafta tn 3a krundil asuvad kivist laohooned ning krunt kuulub Tallinna linnale. Alal paiknevad ehitised on amortiseerunud ja on ette nähtud lammutada. Nafta tn 1b katastriüksus ning kinnistu Nafta tänav ja Filmi tänav maakasutuse sihtotstarve on transpordimaa ja kinnistud kuuluvad Tallinna linnale.

Planeeritud maa-ala paikneb Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndis, mille hoonestamisel tuleb tagada vanalinna silueti vaadeldavus. Planeeritud hooned ei varja vaadet vanalinnale. Ala kontaktvööndi lõunapoolsemas osas asuvad valdavalt elamud, põhjapoolsem osa on endine naftabaasi maa-ala, mida peale pinnasereostuse likvideerimist on võimalik hoonestada. Kontaktvööndist lõunasse üle Narva maantee jääb ajalooline Kadrioru elamupiirkond, idasse uus Liivaoja elamukvartal, põhja poole on kavandatud Põhjaväil. Kirdesse jääva ala kohta on kehtestatud Narva mnt 67 kinnistu detailplaneering, milles on ette nähtud ehitada viiekorruseline ärihoone, viis kuni viiekorruselist äriruumidega elamut ja viis kuni viiekorruselist elamut.

Tuukri tänava pikenduse rajamiseks ja avalikes huvides on käesoleva planeeringu liikluslahendus võimalikult kiiresti ellu viia. Linnaehituslikult on detailplaneeringus kavandatud hooned piirkonda sobiva suurusega. Detailplaneeringu koostamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 24. septembri 2003 korraldusega. Detailplaneeringu koostas osaühing R-Konsult. Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 5. novembri 2008 korraldusega. Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 8. detsembrist 29. detsembrini 2008, avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav arutelu toimus 23. jaanuaril 2009. Detailplaneeringu edasiseks menetlemiseks andis peale järelevalve teostamist heakskiidu ka Harju maavanem. Kuna planeeritud maa-ala asub Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndis, kuulub detailplaneeringu kehtestamine Tallinna Linnavolikogu pädevusse.